Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Informacja w sprawie warunków przyjęcia i funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu ul. Kolejowa 78

 1. Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej oraz umowy zawartej  z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Fundusz Zdrowia.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 581 art.18.1 z póź.zm.)
 3. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane są świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 lub mniej punktów (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej Dz. U. z 2013r. poz.1480 z póź. zm.
 4. Do Zakładu pacjenci przyjmowani są zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2012r. poz. 731)
 5. Do Zakładu przyjmowani są chorzy wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych , które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają hospitalizacji. Ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności brak jest u nich możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, są niezdolne do samoopieki, wymagają profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej, którzy w ocenie według skali Barthel uzyskali 40 pkt. lub mniej.
 1. Do ZPO nie może być przyjęty pacjent uzależniony od alkoholu lub środków psychoaktywnych,    z chorobą psychiczną oraz z chorobą nowotworową. Do Zakładu nie mogą być przyjmowani chorzy kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalno-bytowa.
 2. W trakcie pobytu pacjent jest poddawany zabiegom pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym oraz leczniczym
 3. Skierowanie do ZPO wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego na wniosek pacjenta lub opiekuna prawnego.
  Do wniosku należy dołączyć:
  1. Skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
  2. wywiad pielegniarski
  3. zaświadczenie lekarskie
  4. skala Barthel,
  5. decyzja organu emerytalno – rentowego, decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej,
  6. wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
  7. oświadczenie zgody na potrącanie opłat za pobyt
  8. kserokopia dokumentacji medycznej (np. karty informacyjne z pobytu w szpitalu, wyniki ostatnich badań diagnostycznych itp.).
  9. kserokopia legitymacji emerytalnej ZUS lub KRUS
 4. Podstawowy pakiet świadczeń udzielanych w Zakładzie obejmuje:
  1. świadczenia lekarskie
  2. świadczenia pielęgniarskie
  3. świadczenia rehabilitacyjne w podstawowym zakresie na zlecenie lekarza w dni powszednie
  4. świadczenia psychologa
  5. terapię zajęciową
  6. leczenie farmakologiczne
  7. leczenie dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza zakładu
  8. zaopatrzenie w środki pomocnicze i otropedyczne
  9. zapewnienie podstawowych badań diagnostycznych zleconych przez lekarza Zakładu
  10. zapewnienie transportu sanitarnego w dniu wypisu z Zakładu lub w dniu skierowania chorego do szpitala lub na konsultację z wyłączeniem stanów nagłych
  11. edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta do samoopieki i pielęgnacji w warunkach domowych.
 5. Pacjent wyraża zgodę na potracenie należności za pobyt w ZPO w wysokości 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu. Pacjent zobowiązuje się do poinformowania o każdorazowej zmianie swoich dochodów Kierownika Zakładu. W przypadku gdy wysokość świadczenia nie pokrywa kosztów wyżywienia i zakwaterowania, pacjent nie dopłaca do pobytu w ZPO
 6. W zakładzie jest pełne obłożenie 40 łóżek, nie ma wolnych łóżek, obowiązuje kolejka oczekujących.
Przewiń na górę
Skip to content