RODO

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Paweł Kamola.
Z Inspektorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@zoz.szydlowiec.pl lub pisemnie pisząc na adres ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

(dla pacjentów)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szydłowiec, adres: ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec,
  telefon kontaktowy: 48 617 03 00; e-mail: info@zoz.szydlowiec.pl
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogę się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@zoz.szydlowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. c) i d) oraz art. 9 ust. 2 lit. c) i h) RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą: laboratoria i inne placówki opieki zdrowotnej, z którymi współpracuje i będzie współpracował Administrator oraz jednostki nadzorcze nad Administratorem. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta
  5. w ustalonym terminie –  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  6. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 9. Podanie danych jest dobrowolne,jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 10. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.
Przewiń na górę
Skip to content