SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Usługa żywienia

Przetargi > Rozstrzygnięcia

Pytania i dopowiedzi do przetargu

... więcej ...

 

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert z 8 listopada na 14 listopada 2019 r.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych
                                                                                             w dniu 28.1
0.2019 r.


Znak sprawy: DIG i TM. 341/6/2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej progu określonego
w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

„Kompleksowe świadczenie usługi żywieniowej dla osób przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym ’’


• Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

tak
• nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacji jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczne i zawodowe integracje osób będących członkami grup społecznych marginalizowanych.

tak
• nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający (jeżeli dotyczy)

tak
• nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy)
tak
• nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy)

 tak
• nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)
tak
• nie

I.1) NAZWA i ADRES
Nazwa (firmy):
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
ul. Wschodnia 23, 26 – 500 Szydłowiec
Krajowy numer identyfikacyjny:
67012987000000
tel./fax.: (048) 617 – 14 – 31

Osoba uprawniona do kontaktu z Dostawcą w sprawach dotyczących procedury postępowania jest Cezary Sierawski – Dział Inwestycyjno – Gospodarczy i Transportu Medycznego, ul. Staszica 4, 26 – 500 Szydłowiec,
tel./fax.: (048) 617 – 14 – 31, e-mail: przetargi@zoz.szydlowiec.pl
Osobą upoważnioną do kontaktu z Dostawcą w sprawach dotyczących dostarczanego wyżywienia oraz zastosowanych diet jest Pani Jadwiga Matracka – Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego, ul. Kolejowa 78, 26 – 500 Szydłowiec, tel.: (048) 617 58 03.
Adres strony internetowej : www.zoz.szydlowiec.pl

I.2) Rodzaj Zamawiającego: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

I.3) Wspólne udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
      nie dotyczy

I.4) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL) (jeżeli dotyczy).
www.zoz.szydlowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
www.zoz.szydlowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji ,można uzyskać pod adresem (jeżeli dotyczy): nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Oświadczenia, wnioski, zapytania, odpowiedzi zamawiający i Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną.
adres: przetargi@zoz.szydlowiec.pl

Dopuszczone jest przesyłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Oferty i umowy – przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.

Adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dostępne):
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:      
„Kompleksowe świadczenie usługi żywieniowej dla osób przebywających w Zakładzie
Pielęgnacyjno – Opiekuńczym ’’

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DIG i TM 341/6/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:      
tak
• nie
                  
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
 Dostawa
Usługi

II.3) Informacje o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
nie
 tak
     
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać  w odniesieniu do:
wszystkich części
 maksymalnej liczby części
 tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi żywieniowej dla osób przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym zgodnie z załącznikami nr 1a do SIWZ w okresie 24 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1a
                                                                                                                 
                                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZACUNKOWA  ILOSĆ WYDAWANYCH POSIŁKÓW JEDNEGO DNIA:
Śniadanie – do 40
Obiad – do 40
Kolacja – do 40
Wykonawca zapewni  odpowiednią jakość dostawy oraz  gwarantuje, że proces przygotowania  i transportu dostarczanych posiłków będzie spełniać wszelkie wymagane normy sanitarne, określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 j.t. ze zm.) w aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej  (GHP),  Dobrej   Praktyki   Produkcyjnej   (GMP)   i   systemu   Analizy Zagrożeń.

1. Wykonawca     zobowiązany     jest      do      codziennego      przygotowywania, gotowania i dowożenia posiłków całodniowych wg norm i zasad żywienia przypisanych placówkom służby zdrowia  z  uwzględnieniem  diet  ściśle  wg  potrzeb  Zamawiającego  oraz  zgodnie  z jadłospisem sporządzanym sukcesywnie przez dietetyka Wykonawcy.
2. Realizacja  zamówienia  odbywać się będzie  w  systemie  ciągłym  obejmującym   pracę w soboty, niedziele i dni świąteczne.
3. Przez pojęcie całodobowego wyżywienia pacjenta należy rozumieć: całodzienne wyżywienie jednej osoby (pacjenta) uwzględniające śniadanie, obiad (dwudaniowy)  i kolację (ś, o, k),  a  w przypadku niektórych diet również  II śniadanie i podwieczorek.
4. Wykonawca zapewni  najwyższy  standard  bezpieczeństwa  produkcji  posiłków, w  zgodzie z obowiązującymi obecnie przepisami sanitarnymi, a co za tym idzie – ich czystość mikrobiologiczną oraz fizykochemiczną.
5. Wykonawca zapewnieni pacjentom posiłki dostosowane do wymagań specjali-stycznych diet lekarskich, ale przede wszystkim posiłki odpowiadające obowiązującym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa żywności i żywienia.
6. Wykonawca jest zobowiązany do takiej organizacji dostarczania posiłków, aby  zminimalizować  czas od powstania gotowych potraw do dostarczenia ich do Zamawiającego.
7. Dowóz do ZPO Wykonawca winien wkalkulować    w koszt przygotowania posiłków.
8. Na etapie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany diet, jak    również co do ilości posiłków w zależności od potrzeb i ilości leczonych pacjentów.
9. Wykonawca   zobowiązany    jest    podać w    ofercie    ceny    całodziennego
wyżywienia z uwzględnieniem specyfiki diet.
10. Propozycję comiesięcznego jadłospisu z uwzględnieniem niezbędnych diet, Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu z wyprzedzeniem przynajmniej 5- ciu dni roboczych.
11. W celu oceny prawidłowości diety, jadłospis ten musi zawierać gramaturę oraz wyszczególnienie zawartych w potrawach składników pokarmowych, a także informację o  ich kaloryczności, z uwzględnieniem całodziennego podsumowania.
12. Jadłospis niezatwierdzony przez Zamawiającego nie może być  realizowany.
13. W przypadku nie zatwierdzenia ww. jadłospisu, Wykonawca jest zobowiązany do jego poprawienia (z uwzględnieniem uwag, które zostały naniesione) w ciągu 2 dni od ich otrzymania.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany jadłospisu bez podania powo-du.
15. Żaden posiłek przygotowany i dostarczony w ciągu doby nie może powtórzyć się w ciągu tego samego tygodnia.
16. Wszelkie naczynia, w których Wykonawca dostarcza posiłki, Zamawiający będzie oddawał Wykonawcy bez obowiązku ich mycia.
17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przy zastosowaniu nowocze-snych metod  z należytą  starannością, zatrudniając wykwalifikowany personel.
18. Wykonawca poświadczy, że wszyscy pracownicy bezpośrednio zatrudnieni w pro-cesie przygotowania posiłków posiadają aktualne książeczki do celów sanitarno- epide-miologicznych.
19. Wykonawca zobowiązany jest upoważnić jedną osobę z personelu zatrudnionego przez siebie, która będzie odpowiedzialna za realizację umowy z Zamawiającym.
20. Wykonawca    zobowiązuje    się  do    stosowania    środków    myjących, czyszczących  i dezynfekujących posiadających atest PZH.
21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną w przypadku zawinionych przez nie-go      zatruć bądź innych powikłań wynikających bezpośrednio ze spożycia sporządzanych i dostarczanych przez niego posiłków.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składnia reklamacji do Wykonawcy. W przypadku niedostarczenia zamawianych posiłków lub ich elementów składowych Wy-konawca niezwłocznie uzupełni braki, natomiast przy dostarczeniu zamiennika posiłku zapewni taką samą kaloryczność i wartość odżywczą potrawy potwierdzoną pisemnie przez dietetyka zatrudnionego u Wykonawcy.
23. Wykonawca zobowiązuje się do pobierania i przechowywania, próbek pokarm
owych z każdej przyrządzonej na rzecz ZPO potrawy, prowadząc stosowne zapisy dokumentujące prawidłowość ich pobierania i przechowywania, zgodnie                                                 z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 80 poz. 545).
24. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących żywienia w placów-kach opieki zdrowotnej Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania produkcji posił-ków bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.

KONTROLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z posiłkami dokument z wykazem ilościowym i jakościowym dostarczonych posiłków, który po weryfikacji zgodności dostawy  potwierdzany będzie przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dokonywał będzie codziennej kontroli dostarczanych posiłków, przez wyznaczonego i uprawnionego do tego celu pracownika.
3. Kontroli podlegać    będą:
a. zgodność rodzaju posiłków z zamówionymi dietami i jadłospisem,
b. wielkości porcji (gramatura),
c. cechy organoleptyczne
d. temperatura, wg poniższych wymagań:
• dla potraw poddawanych obróbce termicznej serwowanych na gorąco, temperatura powinna wynosić:
- gorące zupy – min. 75°C
- gorące II dania (mięso, sos, ziemniaki) – min. 65°C
- gorące napoje – min. 80°C
• dla żywności wymagającej przechowywania w warunkach chłodniczych, takiej jak wyroby garmażeryjne, wędliny i nabiał temperatura nie może przekraczać  4°C
• dla sałatek, surówek – 4-8° C
4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu żywności w przypadku stwierdze-nia nieprawidłowości jakościowych na podstawie pisemnej lub telefonicznej reklamacji.
W miejsce zakwestionowanych posiłków muszą być dostarczone właściwe.
5. W przypadku zakwestionowania prawidłowości świadczonych usług żywieniowych przez Wykonawcę na terenie Zamawiającego, przez zewnętrzne służby sanitarne oraz na-łożenia na Zamawiającego kary finansowej - kara zostanie w całości potrącona z wyna-grodzenia należnego Wykonawcy.
6. Wykonawca zachowa obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne
7. Zamawiający może żądać przedstawienia badań na czystość mikrobiologiczną po-wierzchni, sprzętu oraz rąk personelu Wykonawcy każdorazowo w przypadku zatruć i zakażeń pokarmowych. Koszty tych badań pokrywa Wykonawca, który jest zobowiązany do dostarczania wyników Zamawiającemu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSIŁKÓW, SUROWCÓW, DOSTAW

1. Posiłki będą odpowiednio zbilansowane pod względem: wartości kalorycznej, od-żywczej oraz grup produktów.
2. Posiłki będą    urozmaicone pod względem: barwy, smaku, doboru produktów.
3. Posiłki będą spełniać wymagania diet obowiązujących w żywieniu szpitalnym. Racje pokarmowe, ich wartość   kaloryczną  i zawartość   składników odżywczych określają załączniki do Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1974 roku w sprawie ustalenia w sprawie ustalenia racji pokarmowych w całodziennym
wyżywieniu określonych grup ludności grup ludności (Dz. U. MziOS nr 16 z 1974 r., poz. 69) oraz wykaz norm.
4. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z  uwzględnieniem  n/w  diet stosowanych w ZPO:

• dieta lekkostrawna (ś,o,k)
- wartość energetyczna  min.  2450 kcal
wartość   odżywcza:
- białko ogółem min. 90 g w tym pochodzenia zwierzęcego 63 g
- tłuszcze ogółem (zwierzęce i roślinne) min. 80 g
- węglowodany min. 325 g
- wapń  600 mg – 800 mg
- żelazo ok. 20 mg
- witamina C od 50 mg do 70 mg
- witamina A 5000 jm.

• diety indywidualne (na bazie diety lekkostrawnej, skład posiłków według zaleceń lekarskich*)
- cukrzycowa (ś, II ś, o, podwieczorek, k)
- wegetariańska (ś,o,k)
- wysokobiałkowa (ś,o,k)
- wątrobowa (ś,o,k)
- bezglutenowa (ś,o,k)
- bezmleczna (ś,o,k)
- półpłynna (ś,o,k)
- małoresztkowa (ś,o,k)

*zalecenia lekarskie dotyczą zmian w ilości białka, tłuszczów, węglowodanów, witamin oraz wartości odżywczej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia diety nie wymienionej powyżej.

5. Wszystkie diety zostaną przygotowane z zachowaniem zasad diety lekkostrawnej bę-dącej dietą wyjściową, tak by mogły być podawane po operacjach i zabiegach.
6. Posiłki będą wykonane ze świeżych i naturalnych produktów nie używając produk-tów gotowych i wysokoprzetworzonych (z pominięciem jogurtów, serków, galaretki itp.)
7. Wykonawca przy sporządzaniu jadłospisów uwzględni sezonowość dostępnych na rynku świeżych produktów, szczególnie warzyw i owoców oraz różnorodny dobór technik kulinarnych (gotowanie w wodzie lub na parze, duszenie, pieczenie w fo-lii).
8. Zamawiający preferuje techniki minimalizujące podaż tłuszczu, zwłaszcza NKT– nasyconych kwasów tłuszczowych.
9. Wyklucza się:
• wyroby podrobowe, wędliny tłuste – z   zawartością tłuszczu powyżej 20%,
• mięsa tłuste, ze ścięgnami, kośćmi, z widocznym tłuszczem, mięsa odpadkowe, mięsa peklowane,
• jaja smażone,
• produkty wzdymające (tj. kapusta, kalafior, groch, bób, fasola, soczewica),
• warzywa i owoce konserwowane lub marnowane,
• owoce pestkowe (t.j. wiśnia, czereśnia, śliwka),
• pikantne przyprawy, zasmażki, potrawy bardzo kwaśne (np. kapusta kiszona) lub    potrawy zakwaszane octem,
• pokarmy zawierające silne alergeny (cytrusy, truskawki, owoce leśne, miód,
orzechy),
• puree ziemniaczane, frytki, placki ziemniaczane,
• tłuszcze takie jak: smalec, słonina, boczek, łój wołowy i barani,
• dosładzane pieczywo np. barwione karmelem,
• torty, ciasta i ciastka z kremem.

10. Zamawiający nie dopuszcza gotowania wywaru na korpusach. Zupy powinny być  gotowane wyłącznie na wywarach warzywnych z ewentualnym dodatkiem chudego mięsa.
11. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zamienników żywnościowych (np. w postaci soi itp.)
12. Wszystkie jogurty, kefiry, maślanki, serki oraz pasztety powinny być dostarczane w jednostkowych opakowaniach, wyprodukowane przez wiodącego producenta na rynku spożywczym. Dostarczane produkty jednostkowe powinny mieć widoczną datę ważności.
13. Dżem oraz desery (tj. bułki drożdżowe, ciasto, galaretki, budyń, kisiel) powinny być dostarczane w opakowaniach jednostkowych/jednorazowych przeznaczo-nych do kontaktu z żywnością.
14. Masło, wędliny, sery itp. powinny być  poporcjowane.
15. Forma dostarczonych posiłków winna umożliwić ich estetyczne i apetyczne por-cjowanie i serwowanie.
16. Wykonawca odpowiada za transport posiłków (trzy razy dziennie), w tym za za-pewnienie odpowiednich pojemników (termoporty z wymiennymi wkładami oraz pojem-niki GN) wymaganych odrębnymi przepisami oraz zobowiązany jest do odebrania i my
cia pojemników na własny koszt. Pojemniki powinny być dostosowane do transportu żywności, posiadać odpowiednie atesty, pozwalające utrzymać odpowiednią temperaturę posiłków.
17. Pojemniki, w których będą dostarczane posiłki winny być opisane rodzajami diet podanymi na zamówieniu.
18. Posiłki powinny posiadać wartość kaloryczną, białkową  i węglowodanową   przewi-dywaną  dla poszczególnych diet i grup konsumentów.
19. W jadłospisie będą    uwzględnione:

śniadanie:
• zupa mleczna (min. 5 razy w tygodniu)
• kawa zbożowa z mlekiem, raz w tygodniu kakao,
• pieczywo mieszane, pokrojone (graham, żytnie, pszenne),
• dodatek tłuszczowy – masło,
• dodatek do pieczywa – dodatek nabiałowy lub dodatek z białka zwierzęcego (chude wędliny, jaja, sery twarogowe, topione i podpuszczkowe, pasty)
• dodatek warzywny lub owocowy (świeży lub przetworzony, ale nie konserwowy).

drugie śniadanie - w przypadku diety cukrzycowej - pięcioposiłkowej:
• np. jogurt naturalny, kefir, maślanka, kanapka z wędliną o niskiej zawartości  tłuszczu, kisiel bez cukru, budyń bez cukru, kasza manna bez cukru, suchary bez cukru, owoce o niskiej zawartości cukru.

obiad (dwa dania):
• zupa,
• drugie danie z uwzględnieniem:
- składnika węglowodanowego (np.: ziemniaki, makaron, kasze, ryż, kopytka, kluski itp.),
- składnika białkowego, składnika warzywnego (surowego lub po obróbce termicznej)
• napój (kompot),

Ponadto: drugie dania pięć  razy w tygodniu zawierać  będą  porcje
mięsa, w tym trzy porcje  mięsa w postaci zmielonej i krojonej, jeden raz w tygodniu zawierać  będą  porcję  ryby oraz jeden raz w tygodniu będzie to danie bezmięsne.

podwieczorek w przypadku diety cukrzycowej pięcioposiłkowej:
• np. jogurt naturalny, kefir, maślanka, grahamka z wędliną o niskiej zawartości tłuszczu, kisiel bez cukru, budyń bez cukru, kasza manna bez cukru, suchary bez cukru, owoce o niskiej zawartości cukru.

kolacja:
• herbata - dwa rodzaje - w saszetkach,
• pieczywo mieszane, pokrojone (graham, żytnie, pszenne),
• dodatek tłuszczowy – masło,
• dodatek do pieczywa – dodatek nabiałowy lub dodatek z białka zwierzęcego  (chude wędliny, jaja, sery twarogowe, topione i podpuszczkowe, pasty)
• dodatek warzywny lub owocowy (świeży lub po obróbce termicznej)
• lub potrawa z białka roślinnego z dodatkiem węglowodanowym (sałatki)
• lub potrawa warzywna lub mięsno-warzywna z dodatkiem węglowodanowym (sałatki)
• lub potrawa mączna z dodatkiem nabiału (naleśniki z twarogiem)Dodatkowe wymogi dla diety cukrzycowej, niskocholesterolowej (ś., II ś., k.)
• napoje bez dodatku cukru
• pieczywo graham lub razowe
• dodatek do pieczywa o ograniczonej wartości kalorycznej – np. jajka bez żółtek nadziewane pastami lub warzywami, chudy ser, chuda wędlina itp.

20. W przypadku dni świątecznych (Wigilia, Wielkanoc) należy uwzględnić potrawy tradycyjne (np. barszcz z uszkami, ryba, potrawy mączne gotowane, ciasta – jabłecznik, babka).

HARMONOGRAM ZAMAWIANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓWZamówienia na: Godzina, do której dostarczone  zostaną
posiłki
ŚNIADANIE
(+drugie śniadanie) do 8
:00
OBIAD
(+podwieczorek) do 12
:30
KOLACJĘ do 16
:00

1) Posiłki dodatkowe t.j. drugie śniadanie i podwieczorek (w przypadku diety cu-krzycowej) mogą  być    dostarczane w następujący sposób:
• drugie śniadanie – razem ze śniadaniem,
• podwieczorek – razem z obiadem.

II.5) Główny kod CPV:         
Kod CPV : 55321000 – 6 – Usługi przygotowywania pacjentów,
Kod CPV : 5552000 – 1 – Usługi dostarczania posiłków.

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia :
Wartość bez VAT:
Waluta:
II.7) Czy przewiduje się udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP.
• nie
tak

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: okres w miesiącach: 24- miesiące.

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki udziału w postępowaniu
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  wynika to z odrębnych przepisów.
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania usług w zakresie kompleksowego żywienia pacjentów w formie cateringu, jeżeli załączy do oferty:  
 aktualną opinię/ zezwolenie właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji   Sanitarnej dot. obiektu, produkcji i obrotu żywnością.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
                     Określenie warunków
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS;
- zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków- US.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
      Określenie warunków
- wykaz środków transportu oraz aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą środek transportu służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych.
- Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą uczestniczyły przy wykonywaniu czynności związanych                       z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podsta-wie umowy o pracę osób wykonujących czynności: dwóch kucharzy, kucha-rza/ pomocy kuchennej, kierowcy. Zatrudnienie musi trwać nie krócej niż przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku                o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją                     o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
• nie
tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PZP
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP
• tak
 nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak”):
• (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP)

III.2.3) Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: TAK (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów selekcji: NIE

III.2.4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę
w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał. 4 do SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.  24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu                                                             o udzielenie zamówienia. Propozycja treści  oświadczenia została zamieszczona w niniejszej SIWZ ( Załącznik nr 4).
III.5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
III.5.1) W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

III.5.2) W zakresie kryteriów selekcji: nie dotyczy

III.6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP - nie dotyczy

III.7) Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.3) – III.6)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do złożenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ust. 24 ust. 5 pkt. 1, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
- oświadczenia o posiadaniu kuchni wraz z opinią Państwowej Inspekcji Sanitarnej – zał. nr 6 do SIWZ;                
- wykazu środków transportu przystosowanych i dopuszczonych do przewozu żywności (posiłków), którymi dysponuje Wykonawca - zał. nr 7 do SIWZ wraz z wraz z informacją o dopuszczeniu środków transportu do przewozu żywności, wydaną przez odpowiednie służby sanitarno – epidemiologiczne;
- wykazu osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia - zał. nr 8 do SIWZ;
- zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS;
- zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków -  US.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
• nie
tak

IV.1.3) Przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
• nie
tak

IV.1.4.) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
• nie
 tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
• nie
 tak

IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
• nie
 tak
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)
• nie
 tak
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
• nie
tak

a) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne): nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie dotyczy

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie dotyczy

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: nie dotyczy

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie dotyczy

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert
IV.2.2) Kryteria

Wartość punktowa kryterium - cena – 60 %.
Wartość punktowa kryterium – odległość od Zamawiającego - 20%,

Wartość punktowa kryterium termin płatności – 20%.
Zamówienie na poszczególne grupy zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą ilość punktów w danej grupie.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (przetarg nieograniczony)
  nie
• tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie dotyczy

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie dotyczy

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie dotyczy
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy.

IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
• tak
 nie
1. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków zamawiającego zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie.
3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowi integralną część umowy.
4. Umowa nie może być sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych, istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ.
5. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
6. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Zamawiający może naliczyć kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w odniesieniu do:

- konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- zmian, które będą korzystne dla Zamawiającego.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w odniesieniu do:
1) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
2) polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy  (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
3) Waloryzacji wynagrodzenia:
Zamawiający informuje, że przewiduje warunki zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
10. Zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1. z wyjątkiem lit b., zmiana może nastąpić od 2021 r. w związku z tym, że jest już znana wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok 2020.
11. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie                            do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem  wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. (Przy kalkulacji należy przyjąć wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1.01.2020 r. to jest 2600,00 zł brutto).
13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
14. W przypadku, gdy Dostawca zamierzał będzie dokonać podwyżki cen obowiązany jest zawiadomić o tym Odbiorcę na piśmie i określić kalkulację nowej stawki.
15. Odbiorca obowiązany jest udzielić odpowiedzi Dostawcy na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania propozycji nowych cen i nowe ceny będą miały zastosowanie tylko w przypadku, gdy Odbiorca wyrazi na nie zgodę. W przypadku braku zgody lub nieudzielania odpowiedzi przez Odbiorcę umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia terminu 30- dniowego.
16. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego