SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Pytania do przetargu

Szydłowiec 06.11.2019 r.


SPZZOZ.DIGiTM.341/6/2/2019

OFERENCI WSZYSCY


W związku z prowadzonym postępowaniem na kompleksowe świadczenie usługi żywieniowej dla osób przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Szydłowcu znak sprawy: DIGiTM 341/6/2019 wpłynęły zapytania.
Poniżej przedstawiamy treść zapytania i udzielone odpowiedzi:
Pytanie 24
W Załączniku nr 1 – Oferta Zamawiający żąda wskazania podwykonawców.  Z treści art. 36b p.z.p. regulującego wprowadzanie podwykonawców wynika, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty. Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy (zgodnie z art. 36b ust.1a Pzp.). W związku z powyższym prosimy
o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców  dotyczy jedynie tych, znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny?
Odpowiedz:
Tak, Zamawiający wymaga wskazania nazw podwykonawców  dotyczy jedynie tych, znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny.

Pytanie 25
Zamawiający w  § 23. Istotne dla stron postanowienia umowy oraz Projekcie umowy – zał. nr 5 w §5 ust. 8 dopuszcza:
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w odniesieniu do:
2.1) W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:
1) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
2) polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
3) Waloryzacji wynagrodzenia:
Zamawiający informuje, że przewiduje warunki zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

Jednak zgodnie z treścią art. 142 ust. 5:
5. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Zamawiający w Istotnych dla stron postanowieniach umowy oraz Projekcie umowy – zał. nr 5 w sposób następujący naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych:
1. Nie zawarł w projekcie umowy wszystkich  obligatoryjnych przesłanek zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienionych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP,
Wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust. 5 PZP.
Od obowiązku wprowadzenia takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku odstąpić – ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora  postępowania przetargowego. Brak takich zapisów stanowi kwalifikowaną wadę umowy, co może skutkować nawet nieważnością całego postępowania.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do § 23. Istotne dla stron postanowienia umowy oraz Projekcie umowy – zał nr 5 w §5 ust. 8  wymaganych w art. 142 ust. 5 ustawy zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP., odczuwają także pracownicy, przy czym jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez  zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki
Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP w całości są niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust. 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego