SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Na paliwo

Przetargi > Rozstrzygnięcia

Pytania i odpowiedzi

... więcej ...

 

Ogłoszenie zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych
                                                                                             w dniu 21.11.2019 r.


Znak sprawy: DIG i TM. 341/7/2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej progu określonego
w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


„Dostawa oleju napędowego- tankowanie na stacji paliw dostawcy pojazdów należących do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu”

• Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

tak
• nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacji jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczne i zawodowe integracje osób będących członkami grup społecznych marginalizowanych.

tak
• nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający (jeżeli dotyczy)

tak
• nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy)
tak
• nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy)
tak
• nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)
tak
• nie

I.1) NAZWA i ADRES
Nazwa (firmy):
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
ul. Wschodnia 23, 26 – 500 Szydłowiec
Krajowy numer identyfikacyjny:
67012987000000
tel./fax.: (048) 617 – 14 – 31
Osoba uprawniona do kontaktu z Dostawcą w sprawach dotyczących procedury postępowania jest Cezary Sierawski – Dział Inwestycyjno – Gospodarczy i Transportu Medycznego, ul. Staszica 4, 26 – 500 Szydłowiec,
tel./fax.: (048) 617 – 14 – 31, e-mail: przetargi@zoz.szydlowiec.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zoz.szydlowiec.pl

I.2) Rodzaj Zamawiającego: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

I.3) Wspólne udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
      nie dotyczy

I.4) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL) (jeżeli dotyczy).
www.zoz.szydlowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
www.zoz.szydlowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji ,można uzyskać pod adresem (jeżeli dotyczy): nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Oświadczenia, wnioski, zapytania, odpowiedzi zamawiający i Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną.
adres: przetargi@zoz.szydlowiec.pl

Dopuszczone jest przesyłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Oferty i umowy – przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.
Adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu,
ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dostępne):
nie dotyczySEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:      
„Dostawa oleju napędowego - tankowanie na stacji paliw dostawcy pojazdów należących do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:      
tak
• nie
                  
II.2) Rodzaj zamówienia:
 Roboty budowlane
• Dostawa
 Usługi

II.3) Informacje o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
nie
 tak
     
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
maksymalnej liczby części
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa – tankowanie oleju napędowego do pojazdów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej czynnej całodobowa przez 7 dni w tygodniu stacji paliw w Szydłowcu lub oddalonej nie dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego. Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju napędowego w ilości 45 000 litrów rocznie o parametrach jakościowych zgodnych z obowiązującymi normami w okresie 12- stu miesięcy z przewidywanym terminem rozpoczęcia dostawy 1.01.2019 r.. Podana ilość jest wartością szacunkową, wskazaną w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ, jednak nie mniej niż 80 %.
Paliwo płynne będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz. U.  z 2015 r. poz. 1680 z póź. zm.) Spełniający normę PN- EN 590:2013-12E.
Olej napędowy w okresie od 16 listopada do końca lutego, musi być olejem o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych.
II.5) Główny kod CPV:         09.13.41.00-8 – olej napędowy
       Dodatkowe kody CPV:   brak      
                                                
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia :
Wartość bez VAT:
Waluta:

II.7) Czy przewiduje się udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP.
• nie
 tak

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: okres w miesiącach: 12- miesiące.

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału w postępowaniu
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy z dokumentów lub oświadczeń złożonych przez   Wykonawcę wynikać będzie uprawnienie do wykonania czynności niezbędnych do zrealizowania zamówienia – posiadanie koncesji na obrót paliwami płynnymi udzielona na podstawie ustawy z dnia 10.04.97 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z zm.).

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
                     Określenie warunków
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS;
- zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków- US.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
      Określenie warunków
       Zamawiający nie uszczegóławia wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
• nie
 tak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PZP
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP
• tak
 nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak”):
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy PZP)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy PZP)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PZP)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP)

III.2.3) Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: TAK (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów selekcji: NIE

III.2.4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał. 4 do SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.  24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści  oświadczenia została zamieszczona  w niniejszej SIWZ ( Załącznik nr 4).

III.5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.

III.5.1) W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

III.5.2) W zakresie kryteriów selekcji: nie dotyczy

III.6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP - nie dotyczy
III.7) Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.3) – III.6)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do złożenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ust. 24 ust. 5 pkt. 1, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
 tak
IV.1.3) Przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
 tak

IV.1.4.) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
 tak

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
 tak

IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
nie
 tak

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)
nie
 tak

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
 tak

a) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału  w postępowaniu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne): nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie dotyczy

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie dotyczy

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: nie dotyczy

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie dotyczy

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert
IV.2.2) Kryteria

Wartość punktowa kryterium – cena – 60 %, stały upust cenowy - 20%, termin płatności – 20%. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą ilość punktów.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (przetarg nieograniczony)
  nie
• tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie dotyczy

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie dotyczy

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie dotyczy
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy.

IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
 nie

1. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków zamawiającego zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie.
3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowi integralną część umowy.
4. Umowa nie może być sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych, istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ.
5. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
6. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5
do SIWZ.
7. Zamawiający może naliczyć kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy.
8.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w odniesieniu do:                             
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
e) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
f) polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy  (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
g) polegającej na zmianie numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia,
h) które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
i) zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
9. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 29.11.2019 r.                                            Godzina:  10
:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą
Okres w dniach: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.6.4) Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego