SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Na leki

Przetargi > Rozstrzygnięcia

Pytania i odpowiedzi do przetargu.

... więcej ...

 

Ogłoszenie zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych
                                                                                             w dniu 16.09.2019 r.


Znak sprawy: DIG i TM. 341/5/2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej progu określonego
w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

„Dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu’’
Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  tak
nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacji jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczne i zawodowe integracje osób będących członkami grup społecznych marginalizowanych.

  tak
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający (jeżeli dotyczy)

  tak
nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy)
  tak
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy)

  tak
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)
tak
nie

I.1) NAZWA i ADRES

Nazwa (firmy):
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
ul. Wschodnia 23, 26 – 500 Szydłowiec

Krajowy numer identyfikacyjny:
67012987000000
tel./fax.: (048) 617 – 14 – 31

Osoba uprawniona do kontaktu z Dostawcą w sprawach dotyczących procedury postępowania jest Cezary Sierawski – Dział Inwestycyjno – Gospodarczy i Transportu Medycznego, ul. Staszica 4, 26 – 500 Szydłowiec,
tel./fax.: (048) 617 – 14 – 31, e-mail: przetargi@zoz.szydlowiec.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zoz.szydlowiec.pl

I.2) Rodzaj Zamawiającego: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

I.3) Wspólne udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
      nie dotyczy

I.4) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL) (jeżeli dotyczy).
www.zoz.szydlowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
www.zoz.szydlowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji ,można uzyskać pod adresem (jeżeli dotyczy): nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Oświadczenia, wnioski, zapytania, odpowiedzi zamawiający i Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną.
adres: przetargi@zoz.szydlowiec.pl

Dopuszczone jest przesyłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Oferty i umowy – przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.

Adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu,  ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dostępne):
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:      
„Dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu’’

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:      
  tak
nie
                  
II.2) Rodzaj zamówienia:
 Roboty budowlane
Dostawa
 Usługi

II.3) Informacje o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
  nie
tak
     
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
maksymalnej liczby części
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zgodnie z załącznikami nr 6, 6a, 6b do SIWZ w okresie 24 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.
2. Podana ilość dostawy to wartość szacunkowa, wskazana w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystanie w okresie realizacji pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ, jednak nie mniej niż 80 % wartości zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


GRUPA 1
Załącznik nr 6
FORMULARZ CENOWY
orientacyjne zapotrzebowanie miesięczne

Lp
Nazwa międzynarodowa Postać  J.m    Ilość
1. TALCUMSUBST.  250 G op. 5
2. PARAFFINUMLIQUIDUM PŁYN 800 g op. 2
3. SPIRYTUS SALICYLATUS 2 % PŁYN 1 LITR op. 2
4. FORMALDEHYD 40% PŁYN 1 LITR op. 2
5. OLEUM RICINI 100 ML szt 2
6. Woda utleniona 3% płyn 1000 g op. 10
7. PHENOBARBITALUM CZOPKI 15 MG a 10szt op. 2
8. PHENOBARBITALUM 100 mg x 10 tabl. op. 2
9. OLEJEK MIĘTOWY + FENOBARBITAL krople doustne - 1 but. 15 ml op. 2
10.    


Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb SPZZOZ. Transport z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
Nie zamówienie poszczególnego asortymentu w danym miesiącu nie jest w żadnym przypadku odstępstwem od umowy.
W cenie musi być zawarty koszt dostarczenia asortymentu do Zamawiającego.


Załącznik nr 6a
FORMULARZ CENOWY
orientacyjne zapotrzebowanie miesięczne


Lp
Nazwa międzynarodowa Postać  J.m    Ilość
1. PETHIDINUM roztwór do wstrzykiwania 0,1g/2 ml a 2 ml 10 amp a 2ml amp. 10
2. MORPHINUM roztwór do wstrzykiwania 0,01 g/ml 10 amp a 1 ml amp. 10
3. DIAZEPAMUM roztwór do wstrzykiwań10mg/2ml a 5 amp op 4
4. DIAZEPAMUM wlewki doodbytnicze 5mg a 5 amp. op. 2
5. DIAZEPANUM wlewki doodbytnicze 10mg a 5 amp. op. 2
6. CLONAZEPAMUM INJ. 1 MG/1 ML a 10 AMP a 1 ml op. 1
7. FENTANYLUM roztwór do wstrzykiwania 0,05 mg/ml  10 amp a 2 ml amp. 20Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb SPZZOZ. Transport z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
Nie zamówienie poszczególnego asortymentu w danym miesiącu nie jest w żadnym przypadku odstępstwem od umowy.
W cenie musi być zawarty koszt dostarczenia asortymentu do Zamawiającego.


Załącznik nr 6b
FORMULARZ CENOWY
orientacyjne zapotrzebowanie miesięczne


Lp
Nazwa międzynarodowa Postać  J.m    Ilość
1. ADRENALINUM 0,1% INJ. 1 MG/1 ML a10 AMP. op. 2
2. Theophyllinum roztwór do wstrzyk i inf. 0,02g/1ml 5amp po10ml op. 8
3. ACID CLAVUL + AMOXIC INJ. 1,2 G a 1FIOL op. 10
4. AMPICILLINUM INJ. DOM./DOŻ. 2 G a 1 FIOL op. 10
5. AMPICILLINUM INJ. DOM./DOŻ 1 G a 1 FIOL. op. 10
6. AMPICILLINUM INJ. DOM./DOŻ 0,5 G a 1 FIOL. op. 20
7. AQUA PRO INJECTIONE INJ. 250 ML szt 20
8. AQUA PRO INJECTIONE INJ. 500 ML szt 20
9. AQUA PRO INJECTIONE INJ. 10 ML a 100 AMP op. 20
10. AQUA PRO INJECTIONE INJ. 5 ML a 100 AMP op. 20
11. ATROPINUM INJ. 0,5 MG/ML 1 ML a 10 AMP op. 1
12. ATROPINUM INJ. 1 MG/ML 1 ML a 10 AMP op. 10
13. METOPROLOLUM INJ. 1 MG/1 ML 5 ML a 5 AMP. op. 1
14. CEFUROXIME INJ. 0,75 G a 1 FIOL op. 10
15. BUTYLSCOPOLAMINUM INJ. 20 MG/1 ML a 10 AMP op. 2
16. CALCII 10% INJ. 10 ML a 10 AMP. op. 10
17. Phenazlolinum amp. 0.1 g/2 ml a 10 amp. op. 4
18. HYDROCORTYZON 100
( sól sodowa Hydrokortyzonu bursztynianu) INJ. 100 MG a5 FIOL + ROZP 5 op. 28
19. DEKSTRAN + Hypromeloza 10% 40 000 INJ. 250 ML op. 5
20. DEKSTRAN + Hypromeloza 10% 40 000 INJ. 500 ML op. 5
21. DEXAMETHASONUM INJ. 8 MG/2 ML a 10 AMP. op. 5
22. DEXAMETHASONUM INJ. 4 MG/ML 1 ML a 10 AMP op. 5
23. DOPAMINE 1% INJ. 0,05 G/5 ML a10 AMP. op. 2
24. NADROPARINUM CALCICUM INJ. 2850 I.U./0.3ML a10 AMP. STRZYK op. 1
25. NADROPARINUM CALCICUM INJ. 3800 I.U./0.4ML a 10 AMP. STRZYK op. 1
26. NADROPARINUM CALCICUM INJ. 5700 I.U./0.6ML a10 AMP. STRZYK op. 1
27. NADROPARINUM CALCICUM INJ. 7600 I.U./0.8ML a 10 AMP. STRZYK op. 1
28. FUROSEMID INJ. 20 MG/2 ML a5 AMP op. 5
29. GLUCOSE 20% INJ. DOŻ. 10 ML a 10 AMP op. 10
30. GLUCOSE 40% INJ. DOŻ. 10 ML a 10 AMP. op. 10
31. GLUCOSE 5% INJ. DOŻ. a250 ML szt 10
32. GLUCOSE 5% INJ. DOŻ. a100 ML szt 5
33. GLUCOSE 5% INJ. DOŻ. a 500 ML szt 60
34. GLUCAGONUM INJ. 1 MG X 1 KPL. szt 1
35. INSULINA LUDZKA INJ. 100 J.M./ML 3 ML a 5 wkł. op. 1
36. INSULINA LUDZKA 30 INJ. 100 J.M./ML 3 ML a 5 wkł. op. 1
37. INSULINA LUDZKA 40 INJ. 100 J.M./ML 3 ML a 5 wkł. op. 1
38. INSULINA LUDZKA 450 INJ. 100 J.M./ML 3 ML a 5 wkł. op. 1
39. KETOPROFEN INJ. 100 MG/2 ML a 10 AMP. op. 20
40. NOREPINEPHRINE INJ. 1 MG/1 ML a 10 AMP op. 5
41. NOREPINEPHRINE INJ. 4 MG/4 ML a 5 AMP. op. 5
42. LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 1% INJ. 10 MG/1 ML 2 ML a10 AMP. op. 15
43. LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 1% INJ. 10 MG/1 ML 20 ML a 5 AMP. op. 5
44. LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 2% INJ. 20 MG/1 ML 2 ML a 10 AMP. op. 2
45. LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 2% INJ. 20 MG/1 ML 20 ML a 5 AMP. op. 2
46. PIRACETAM 20% WLEW DOŻYLNY 1G/5 ML x 12 AMP. op. 2
47. PIRACETAM AMP. 3G/15 ML a 4 AMP. op. 1
48. SODIUM CHLORIDE 0,9% PLASTIK PŁYN 250 ML op. 20
49. SODIUM CHLORIDE 0,9% W WORKACH PŁYN 100 ML op. 5
50. SODIUM CHLORIDE 0,9% W WORKACH PŁYN 500 ML op. 5
51. SODIUM CHLORIDE 0,9% PLAST. INJ. 10 ML a 100 AMP op. 50
52. SODIUM CHLORIDE 0,9% PLAST. INJ. 5 ML a 100 AMP op. 50
53. DROTAVERINI HYDROCHLORIDUM INJ. 20 MG/1ML 2 ML a 5 AMP op. 5
54. PAPAWERYNA INJ.0,04 G/2ML a10 AMP op. 10
55. PŁYN PEDIATRYCZNY WYRÓWNAWCZY INJ. roztwór poj.  250 ML szt 10
56. Calcium chloride lub potassinum chloride lub Sodium Chloride INJ. 250 ML szt 15
57. Calcium chloride lub potassinum chloride lub Sodium Chloride INJ. 500 ML szt 15
58. PŁYN WIELOELEKTROLITOWY INJ. 250 ML szt 10
59. PŁYN WIELOELEKTROLITOWY INJ. 500 ML szt 30
60. METAMIZOLE SODIUM INJ. 1 G/2 ML a5 AMP. op. 7
61. METAMIZOLE SODIUM INJ. 2,5 G/5 ML a 5 AMP. op. 7
62. FENPIWERYNA + METAMIZEL + PITOFENON INJ. 5 ML a 10 AMP op. 10
63. METHYLPREDNISOLONE HEMISUCCINATE INJ. 125 MG/2 ML a 1 FIOL. + ROZP. op. 1
64. METHYLPREDNISOLONE HEMISUCCINATE INJ. 250 MG/4 ML a 1 FIOL. + ROZP. op. 1
65. METHYLPREDNISOLONI ACETAS INJ. 40 MG/1 ML a 1 FIOL. a 1 szt. op. 4
66. METHYLPREDNISOLONE HEMISUCCINATE INJ. 500 MG/8 ML a 1 FIOL. + ROZP. op. 3
67. TRAMADOLI CHYDROCHLORIDUM INJ. 100 MG/2 ML a 5 AMP. op. 5
68. TRAMADOLI CHYDROCHLORIDUM INJ. 50 MG/1 ML a 5 AMP. op. 5
69. METOCLOPRAMIDUM INJ. 10 MG/2 ML a 5 AMP. op. 3
70. CYANOCOBALAMIN INJ. 1 000 MCG/2 ML a 5 AMP. op. 2
71. CYANOCOBALAMIN INJ. 100 MCG/1 ML a 10 AMP. op. 2
72. PHYTOMENADIONUM INJ. 10 MG/1 ML a 10 AMP. op. 1
73. HYDROCORTYZON 25
( sól sodowa Hydrokortyzonu bursztynianu) INJ. 25 MG a 5 FIOL + ROZP 5 op. 5
74. PAPAWERYNA inj. [roztw.] 20 mg/ml a 10 amp. 2 ml op. 2
75. HIOSCYNA inj. [roztw.] 20 mg/ml a 10 amp. 1 m op. 2
76. METOPROLOL roztw. do wstrzykiwania 0,001g/5 ml            a 5 amp. 5 ml op. 2
77. THEOPHYLLINE inf./inj. [roztw.] 20 mg/ml - 5 amp. op. 2
78. KLEMASTYNA inj. doż. 2 mg/2 ml - 5 amp. 2 ml op. 2
79. HEPARINUM NATRICUM METYLOPREDNIZOLONU inj. doż. [roztw.] 5 000 j.m./ml - 10 fiol. 5 ml proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwa op. 2
80. ETAMSYLATE INJ. 0,25 G/2 ML a 5 AMP op. 1
81. PASKI DO GLUKOMETRU 1 a 50 SZT. op. 4
82. ACETYLSALICYLIC ACID TABL. POWL. 75 MG a 30 szt op. 8
83. ACETYLSALICYLIC ACID TABL. POWL. 75 MG a 60 szt op. 5
84. ACENOCOUMAROLUM TABL. 4 MG a 60 szt op. 1
85. KWAS FOLIOWY TABL. 5 MG a 30 szt op. 5
86. ALLANTOINE ZASYPKA 100 G op. 1
87. PROXYMETACAINE 0,5 % KROPLE DO OCZU 15 ML op. 1
88. ALUMINIUM ACETOTARTRATE TABL. a 6 szt op. 7
89. DIHYDROXIALUMINI SODIUM CARBONAS TABL. DO SSANIA a 40szt op. 10
90. Theophyllinum 100 mg tabl. X 30 szt. op. 1
91. Theophyllinum 150 mg tabl o przedł. uwalnianiu. X 50 szt. op. 1
92. ACID CLAVUL + AMOXIC TABL. 375 MG a 21 szt op. 1
93. AMOKSYCILINA TABL 1G a16szt op. 1
94. AMOKSYCILINA TABL. 500 MG a16szt op. 1
95. AMOKSYCILINA TABL 750 MG a 16szt op. 1
96. SODIUM TETRABORATE PŁYN 10 G op. 3
97. FERROSI GLUCONAS DRAŻ a 50 szt op. 2
98. WODOROASPARGINIAN MAGNEZU +
WODOROASPARGINIAN POTASU TABL. a50 szt op. 1
99. Salbutamol aerozol a 200 dawek op. 1
100. ATROPINUM 1% KROPLE DO OCZU 5 ML. op. 1
101. DIMENHYDRINATUM TABL. 50 MG a 5 szt op. 1
102. BACLOFENUM TABL. 10 MG a 50szt op. 1
103. METILDIGOXINUM TABL. 0,1 MG a 30szt op. 1
104. BISACODYLUM CZOPKI 10 MG a 5szt op. 2
105. BISACODYLUM TABL. POWL. 5 MG a 30szt op. 2
106. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM TABL. 0,48 G a 20szt op. 2
107. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM TABL. 0,96 G a 10szt op. 6
108. BISOPROLOLUM TABL. POWL. 5 MG a 30szt op. 4
109. CAPTOPRILUM TABL. 12,5 MG a 30szt op. 5
110. CAPTOPRILUM TABL. 25 MG a 30szt op. 5
111. WEGIEL AKTYWOWANY TABL. 0,3 G a 20szt op. 5
112. Nikethamide + KOFFEINA tabletki do ssania op. 4
113. NIKETHAMIDE PŁYN 15 ML op. 4
114. HYMECROMONUM TABL. 0,2 G a 50szt op. 4
115. CINNARIZINUM TABL. 25 MG a 50szt op. 10
116. ACID VALPROICUM TABL. POWL. 200 MG a 40szt op. 1
117. GLIMEPIRIDUM TABL. 1 MG a 30 SZT. op. 1
118. GLICLAZIDUM TABL. 30 MG a 60szt op. 2
119. GLICLAZIDUM TABL. 80 MG a 60szt op. 5
120. DIGOXINUM TABL. 0,1 MG a30szt op. 6
121. DIGOXINUM TABL. 0,25 MG a 30szt op. 2
122. PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM DRAŻ. 10 MG a 20szt op. 6
123. PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM DRAŻ. 25 MG a 20szt op. 2
124. PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM syrop  5 mg/5ml a 150ml. op. 5
125. Amoksycylina KAPS. 1000 MG a 20szt op. 1
126. DOXEPINUM HYDROCHLORIDUM KAPS. 10 MG a 30szt op. 2
127. DOXEPINUM HYDROCHLORIDUM KAPS. 25 MG a 30szt op. 2
128. Doksycyklina KAPS. 0,1 G a 10szt op. 5
129. ENALAPRILI  MALEAS TABL. 10 MG a 30szt op. 2
130. ENALAPRILI  MALEAS TABL. 10 MG a 60szt op. 4
131. ENALAPRILI  MALEAS TABL. 20 MG a 30szt op. 2
132. ENALAPRILI  MALEAS TABL. 20 MG a60szt op. 2
133. ENALAPRILI  MALEAS TABL. 5 MG a 30szt op. 2
134. ENALAPRILI  MALEAS TABL. 5 MG a60szt op. 10
135. PREDNIZOLON TABL. 5 MG a 20szt op. 1
136. PERAZINUM TABL. 100 MG  a 20szt op. 1
137. FURAGINUM TABL. 50 MG a 30szt op. 20
138. FUROSEMID TABL. 40 MG a 30szt op. 20
139. GENTAMYCYNA 0,3% KROPLE DO OCZU 5 ML op. 6
140. HALOPERDOL KROPLE 100 ML op. 1
141. HALOPERIDOL TABL. 1 MG a 40szt op. 10
142. FERROSI SULFAS DRAŻ. a30szt op. 6
143. AESCINUM
CZOPKI a 12szt op. 1
144. HYDROCHLOROTIAZYD TABL. 12,5 MG a 30szt op. 1
145. HYDROXIZINI HYDROCHLORIDUM DRAŻ. 10 MG a 30szt op. 5
146. HYDROXIZINI HYDROCHLORIDUM DRAŻ. 25 MG a 30szt op. 5
147. JODYNA PŁYN 10 G op. 15
148. POTAS (CHLOREK POTASU) TABL. 750 MG a 30szt op. 10
149. POTAS (CHLOREK POTASU) TABL. a 30szt op. 2
150. POTASSIUM PERMANGANATE SUBST. 5 G op. 2
151. KETOPROFEN KAPS. 50 MG a 24szt op. 10
152. KROPLE MIĘTOWE PŁYN 35 G op. 2
153. KROPLE WALERIANOWE PŁYN 35 G op. 2
154. KROPLE ZOŁĄDKOWE PŁYN 35 G op. 2
155. ALCOHOL POLYVINYLICUS 1 % KROPLE DO OCZU op. 1
156. LACTULOSE SYROP 150 ML op. 10
157. MAGNESIUM HYDROASPARTATE TABL. 1 G a 50szt op. 4
158. LIDOCAINE HYDROCHLORIDE A 2% ŻEL 30 G op. 2
159. LIDOCAINE HYDROCHLORIDE U 2% ŻEL 30 G op. 5
160. LOPERAMIDUM TABL. 2 MG. a 30szt op. 10
161. BENSERAZYD + Lewodopa  250 KAPS. a 100szt op. 1
162. BENSERAZYD + Lewodopa 62,5 KAPS. a 100szt op. 1
163. BENSERAZYD + Lewodopa 125 KAPS. a 100szt op. 1
164. DIKLOFENAK TABL. POWL. 25 MG a 20szt op. 10
165. DIKLOFENAK TABL. POWL. 50 MG a20szt op. 10
166. RETINOL MAŚĆ 25 G op. 12
167. PIRACETAM TABL. 0,8 Ga 20 szt op. 2
168. PIRACETAM TABL. 0,8 G a 60szt op. 2
169. PIRACETAM TABL. 1,2 G a 20szt op. 2
170. PIRACETAM TABL. 1,2 G a 60szt op. 2
171. METFORMINA 850 TABL. 0,85 G a 30szt op. 6
172. INDOMETACYNA 5% MAŚĆ 30 G op. 5
173. THIAMAZOLUM TABL. 5 MG a 50szt op. 2
174. METOPROLOL TABL. 50 MG a 30szt op. 5
175. NEOMYCIN MAŚĆ DO OCZU 5 mg/g a 3 g tuba szt 2
176. NEOMYCIN aerozol do stos. zewn.6,8 mg/ml a  50 ml szt 8
177. NORFLOXACIN TABL. 0,4 G a 20szt op. 1
178. DROTAVERINI HYDROCHLORIDUM TABL. 40 MG a 20szt op. 5
179. DROTAVERINI HYDROCHLORIDUM TABL.80 MG a 20szt op. 5
180. Nystatyna Teva DRAŻ. 500 000 J.M. a 16szt op. 1
181. PIPEMIDIC ACID KAPS. 0,2 G a 20szt op. 2
182. KOFEINA + PARACETAMOL TABL. POWL. a 24szt op. 6
183. PARACETAMOL CZOPKI 0,125 G a 10szt op. 2
184. PARACETAMOL CZOPKI 0,250 G a 10szt op. 2
185. PARACETAMOL CZOPKI 0,5 G a 10szt op. 12
186. PARACETAMOL TABL. 500 MG a 10szt op. 2
187. PARACETAMOL TABL. 500 MG a 20szt op. 2
188. PARACETAMOL TABL. 500 MG a 6szt op. 5
189. PARACETAMOL TABL. 500 MG a 10szt op. 5
190. PARACETAMOL TABL. 500 MG a 20 szt op. 5
191. PERAZIN TABL. 100 MG a 30szt op. 10
192. PERAZIN Tabl. 25 MG a 20 szt. op. 10
193. Kwas Acetylosalicylowy TABL. ROZPUSZCZ. 0,3 G a 6szt op. 5
194. Kwas Acetylosalicylowy TABL. ROZPUSZCZ. 0,3 G a 20szt op. 5
195. ACETYLSALICYLIC ACID TABL. 150 MG a 50szt op. 1
196. PROMAZYNA DRAŻ. 25 MG a 60szt op. 10
197. PROMAZYNA DRAŻ. 50 MG a 60szt op. 10
198. METAMIZOLE SODIUM TABL. 0,5 a 6szt op. 22
199. ETHACRIDINE LACTAS 0,1% PŁYN 250 g op. 20
200. ETHACRIDINE LACTAS 0,1% PŁYN 500 G op. 20
201. ETHACRIDINE LACTAS 0,1% PŁYN 100 G op. 2
202. ETHACRIDINE LACTAS TABL. 0,1 G a 5 op. 10
203. Bencyclane 100 mg x 60 tabl op. 3
204. SKINSEPT PUR AEROZOL 350 ML op. 2
205. Alverini citras kapsułki 60 mg a 20 szt. op. 5
206. SPIRONOLACTONUM TABL. 25 MG a 100szt op. 2
207. SPIRONOLACTONUM TABL. 25 MG a 20szt op. 2
208. SPIRONOLACTONUM TABL.POWL. 100 MG a 20 szt.  op. 2
209. VERAPAMILUM TABL. POWL. 80 MG a 20szt op. 2
210. SULFACETAMIDE 10% KROPLE DO OCZU 2 a5 ML op. 2
211. SILYBI MARIANI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM DRAŻ. 35 MG a 60szt op. 6
212. TEST GLUKOZA WE KRWI 1 a 50 SZT. op. 3
213. TRAMADOLI CHYDROCHLORIDUM CZOPKI 100 MG a 5szt op. 1
214. TRAMADOLI CHYDROCHLORIDUM KAPS. 50 MG a 20szt op. 2
215. TRAMADOLI CHYDROCHLORIDUM KROPLE 0,1/1 ML 10 ML op. 2
216. TROPICAMIDE 1% KROPLE DO OCZU 2 Xa5 ML op. 1
217. TROPICAMIDE 0,5% KROPLE DO OCZU 2 a 5 ML op. 1
218. TRAMADOLUM KROPLE 0,1/1 ML 96 ML op. 2
219. THIAMINE TABL. 25 MG a 50szt op. 2
220. POLICRESULEN GLOB 0,09 x 5 szt. op. 2
221. PHYTOMENADIONUM TABL. POWL. 10 MG a30szt op. 1
222. GLYCEROLI TRINITRAS AEROZOL DO STOSOWANIA PODJĘZY-KOWEGO 0,4 MG/DAWKĘ 1 POJ. 11 G ( 200 DAWEK) op. 8
223. LEVOTHROXINNUM NATRICUM TAB. 100 MCG a 100szt op. 1
224. ELTROXIN TAB. 50 MCG a 100szt op. 1
225. Woda utleniona 3% płyn 100 g op. 20
226 OCTENIDINE HYDROCHLORIDUM + PHENOXYETHA-NOLUM (0,10 G + 2,00 G)/ 100 G poj. 250 ML szt. 10
227. Jodyna płyn 20 g op. 10
228. HYDROKORTYZON + OKSYTERACYKLINA aerozol 16,125 g. op. 2
229. DICORTINEFF
Neomycinum+ Gramicidinum+ Fludrocortisoni acetas krople do uszu i oczu op. 2
230. HYDROKORTYZON + OKSYTERACYKLINA aerozol  55 ml op. 4
231. WALPOINIAN SODU+KWAS WALPROINOWY TABL. POWL. 300 MG a 30szt op. 2
232. PERAZYNA tabl. 100 mg a 30szt op. 2
233. PERAZYNA tabl. 25 mg a 20 szt op. 2
234. ALUMINII ACETOTARTRAS żel 10 mg/g - tuba 75 g op. 2
235. ACIDUM ACETYLSALICYLINUM tabl. powl. 100 mg a 28 op. 2
236. GLIKLAZYD Tabl.o zmodyf. Uwalnianyiu mg a 60 szt op. 2
237. PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE draż. 10 mg a20szt op. 2
238. TEOFILINA tabl. o przedł. uwalnianiu 250mg a30szt op. 11
239. LEWOTYROKSYNA tabl. 25 µg a50szt op. 2
240. BROMHEKSYNA tabl. 8 mg a40szt op. 2
241. METFORMINA 850 tabl. 850 mg a30szt op. 2
242. TIAMAZOL tabl. 5 mg a50szt op. 2
243. METOKLOPRAMID tabl. 10 mg a50szt op. 2
244. METOPRLOL tabl. 50 mg a30szt op. 2
245. Molsydomina tabl. 2 mg a30szt op. 2
246. Molsydomina tabl. 4 mg a 30szt op. 2
247. IZOSORBID (MONOAZOTAN IZOSORBIDU) 10 mg tabl. powl. 10 mg a 60szt op. 2
248. IZOSORBID (MONOAZOTAN IZOSORBIDU) 20 mg tabl. powl. 20 mga60szt op. 2
249. Nifuroksazyd powl. tabl 100 mg a24szt op. 2
250. Nystatyna granulat do przyg. zaw. doust. 100 000 j.m./ml - 1 but. 24 m op. 2
251. KARBAMAZEPINA tabl. 200 mg a 50szt op. 2
252. SPIRONOLAKTON tabl. 25 mg a 20szt op. 4
253. SPIRONOLAKTON100 tabl. powl. 100 mg a20szt op. 4
254. HYDROKSYTYLOCELULOZA + SULFACETAMID                  10 % HEC krople do oczu 100 mg/ml - 2 but. 5 ml op. 2
255. TEOFILINA 300 mg tabl. o przedł. działaniu 300 mg a 50 op. 2
256. CZOPKI GLICEROLOWE czopki doodbytnicze 2 g a 10szt op. 2
257. CZOPKI GLICEROLOWE czopki doodbytnicze 1 g a 10 szt. op. 2
258. CLOTRIMAZOL 1% krem 10 mg/g - tuba 20 g op. 2
259. PROPRANOLOL tabl. 10 mg a 50szt op. 2
260. DROTAVERINUM tabl. 40 mg a 10szt op. 2
261. SALBUTAMOL pł do inh [z nebulizatora]1 mg/ml a  20 amp. 2,5ml op. 2
262. CLOPIDOGRELUM tabl. powl. 75 mg op. 2
263. METYLOPREDNIZOLON (WODOROBURSZTYNIAN
METYLOPREDNIZOLONU) 500 mg -1 fiol.dwukomor.+ rozp. 8 ml
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwa op. 2
264. AETHYLUM CHLORATUM aerozol  70 g fl 10


Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb SPZZOZ. Transport z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
Nie zamówienie poszczególnego asortymentu w danym miesiącu nie jest w żadnym przypadku odstępstwem od umowy.
W cenie musi być zawarty koszt dostarczenia asortymentu do Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 33690000-3- różne produkty lecznicze
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia :
Wartość bez VAT:
Waluta:
II.7) Czy przewiduje się udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP.
nie
  tak

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: okres w miesiącach: 24- miesiące.

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki udziału w postępowaniu
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  wynika to z odrębnych przepisów.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy z dokumentów lub oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wynikać będzie uprawnienie do wykonywania czynności niezbędnych do zrealizowania zamówienia-
zezwolenie na obrót (sprzedaż) produktów leczniczych (może to być                       kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
                     Określenie warunków
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS;
- zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków- US.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
      Określenie warunków
       Zamawiający nie uszczegóławia wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
nie
tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PZP
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP
tak
  nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak”):
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy PZP)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy PZP)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PZP)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP)

III.2.3) Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: TAK (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów selekcji: NIE

III.2.4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał. 4 do SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.  24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści  oświadczenia została zamieszczona  w niniejszej SIWZ ( Załącznik nr 4).
III.5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
III.5.1) W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

III.5.2) W zakresie kryteriów selekcji: nie dotyczy

III.6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę  w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności,  o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP - nie dotyczy

III.7) Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.3) – III.6)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do złożenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ust. 24 ust. 5 pkt. 1, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
   tak

IV.1.3) Przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
tak

IV.1.4.) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
 tak

IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
nie
 
tak
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)
nie
 
tak
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
  tak

a) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne): nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie dotyczy

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie dotyczy

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: nie dotyczy

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie dotyczy

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert
IV.2.2) Kryteria

Wartość punktowa kryterium - cena – 60 %.
Wartość punktowa kryterium - czas realizacji dostaw cząstkowych - 20%,  Wartość punktowa kryterium termin płatności – 20%.
Zamówienie na poszczególne grupy zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą ilość punktów w danej grupie.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (przetarg nieograniczony)
nie
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie dotyczy

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie dotyczy

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie dotyczy
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy.

IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
nie
1. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków zamawiającego zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie.
3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowi integralną część umowy.
4. Umowa nie może być sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych, istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ.
5. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
6. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Zamawiający może naliczyć kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w odniesieniu do:

- konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- zmian, które będą korzystne dla Zamawiającego.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w odniesieniu do:
1) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
2) polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
3) Waloryzacji wynagrodzenia:
Zamawiający informuje, że przewiduje warunki zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiednie-go Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych a także skreślenia leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi;
e) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz;
f) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
10. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data:  25.09.2019 r.                                            Godzina:  10
:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą

Okres w dniach: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.6.4) Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone  na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego