SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Leki_2020

Przetargi > Rozstrzygnięcia

Pytania i odpowiedzi do przetargu

... więcej ...

 

Ogłoszenie zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych
                                                                                             w dniu 17.02.2020 r.


Znak sprawy: DIG i TM. 341/1/2020


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej progu określonego
w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

„Dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu’’
• Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

tak
• nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacji jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczne i zawodowe integracje osób będących członkami grup społecznych marginalizowanych.

tak
• nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający (jeżeli dotyczy)

tak
• nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy)
tak
• nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy)

tak
• nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)
tak
• nie

I.1) NAZWA i ADRES
Nazwa (firmy):
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
ul. Wschodnia 23, 26 – 500 Szydłowiec

Krajowy numer identyfikacyjny:
67012987000000
tel./fax.: (048) 617 – 14 – 31

Osoba uprawniona do kontaktu z Dostawcą w sprawach dotyczących procedury postępowania jest Cezary Sierawski – Dział Inwestycyjno – Gospodarczy i Transportu Medycznego, ul. Staszica 4, 26 – 500 Szydłowiec,
tel./fax.: (048) 617 – 14 – 31, e-mail: przetargi@zoz.szydlowiec.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zoz.szydlowiec.pl

I.2) Rodzaj Zamawiającego: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

I.3) Wspólne udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
      nie dotyczy

I.4) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL) (jeżeli dotyczy).
www.zoz.szydlowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
www.zoz.szydlowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji ,można uzyskać pod adresem (jeżeli dotyczy): nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Oświadczenia, wnioski, zapytania, odpowiedzi zamawiający i Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną.
adres: przetargi@zoz.szydlowiec.pl

Dopuszczone jest przesyłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Oferty i umowy – przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.

Adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu,
ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dostępne):
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:      
„Dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu’’

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:      
tak
• nie
                  
II.2) Rodzaj zamówienia:
 Roboty budowlane
• Dostawa
 Usługi

II.3) Informacje o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
nie
 tak
     
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 wszystkich części
 maksymalnej liczby części
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zgodnie z załącznikami nr 6 do SIWZ od dnia podpisania umowy do 07.11.2021 roku.
2. Podana ilość dostawy to wartość szacunkowa, wskazana w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystanie w okresie realizacji pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ, jednak nie mniej niż 80 % wartości zamówienia.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

GRUPA 1
Załącznik nr 6
FORMULARZ CENOWY
orientacyjne zapotrzebowanie miesięczne

Lp Nazwa międzynarodowa J.m Ilość
1.  Amlodypinum 5 mg x 30 tbl Op. 3
2.  Amlodypinum 10mg x 30 tbl Op. 2
3.  Ibuprofenum 400 mg x 50 tbl Op. 1
4.  Amiodaroni hydrochloridum 50mg/ml 10 amp a 3 ml Op. 1
5.  Cefuroxinum 1500 mg proszek do p. roztworu Op. 10
6.  Naproxenum 250 mg x 50 Op. 8
7.  Nicerolinum 10 mg x 50 Op. 4
8.  Omeprazolum 20 mg x 28 kaps Op. 10
9.  Omeprazolum 40 mg proszek do sporządzenia roztworu op. 5 fiolek Op. 2
10.  Ramiprilum 5 mg x 28 tbl Op. 5
11.  Memantine 10 mg x 56 tbl Op. 4
12.  Pregabalinum 75 mg x 56 tbl Op. 1
13.  Lerkadypinum 10 mg x 28 tbl Op. 1
14.  Risperidonum 2 mg x 20 tbl Op. 8
15.  Nebivololum 5 mg x 28 tbl Op. 2
16.  Isosorbidi mononitras retard 60 mg x 30 Op. 1
17.  Donepezilum 5 mg x 28 tbl Op. 3
18.  Donepezilum 10 mg x 28 tbl Op. 6
19.  Indapamidum SR 1,5 x 30 tbl Op. 3
20.  Glimepiridum 4 mg x 30 tbl Op. 1
21.  Carvedilolum 6,25 mg x 30 Op. 15
22.  Carvedilolum 12,5 mg x 30 Op. 2
23.  Sertralinum 50 mg x 28 tbl Op. 6
24.  Aceclofenac 100 mg x 60 tbl Op. 1
25.  Cetirizinum 10 mg x 30 tbl Op. 7
26.  Metoprolol succinate 47,5 mg x 30 tbl o przedłużonym uwalnianiu   Op. 4
27.  Sulpiridum 50 mg x 24 tbl Op. 7
28.  Torasemidum 5mg x 30 Op. 11
29.  Torasemidum 10mg x 30 Op. 6
30.  Venlafaxinum 75mg x 28 kaps  Op. 2
31.  Acidum valproicum + Natrii valproas tbl powlekane retard 300 mg x 30tbl Op. 2
32.  Acidum valproicum + Natrii valproas tbl powlekane retard 500 mg x 30tbl Op. 2
33.  Acidum folicum 15 mg x 30tbl Op. 3
34.  Mianserinum 10 mg x 30 Op. 4
35.  Levothyroxinum natricum 50mcg x 50 tb Op. 2
36.  Levothyroxinum natricum 125mcg x 50 tb Op. 2
37.  Losartanum 50 mg x 56 tbl Op. 1
38.  Carbamazepinum retard  300 mg x 50 tbl Op. 2
39.  Carbamazepinum retard  600 mg x 50 tbl Op. 2
40.  Amiodarone hydrochloride 200 mg x 60 tbl  Op. 1
41.  Pentoxifylline 400mg x 60 tabl o przedł uwalnianiu Op. 1
42.  Perindoprilum 5mg x 30 tbl powl Op. 1
43.  Telmisartanum 40 mg x 28 tbl Op. 1
44.  Telmisartanum 80 mg x 28 tbl Op. 1
45.  Warfarinum 3 mg x 100 tbl Op. 1
46.  Warfarinum 5 mg x 100 tbl Op. 1
47.  Tiapride 100 mg x 50 tbl Op. 1
48.  Vinpocetinum 5 mg x 100 tbl  Op. 2
49.  Tramadolum + Paracetamolum tabl powl 37,5 mg + 325 mg x 60 tbl Op. 1
50.  Clopamide + Dihydroergocristine+ Reserpine tbl draż 5 mg + 0,5 mg 0,1 mg x 20 tbl Op. 1
51.  Diclofenacum 11,6 mg/g żel 100g Op. 2
52.  Fluconazolum kaps 100 mg x 28 kaps Op. 1
53.  Betahistine dichydrochloride  24 tbl x 60 tbl Op. 4
54.  Paracetamolum czopki 80 mg x 10 czopków Op. 1
55.  2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenytol 0,2 g,     płyn 250 ml Op. 2
56.  Hydroxizinum 50 mg / 1 ml amp a 2 ml op. 10 amp Op.  2
57.  Hydroxizinum 10 mg/5 ml 250 ml syrop Op. 1
58.  Propranololi 40 mg x 50 tbl powlekane Op. 1
59.  Proprafenoni hydrochloridum 150 mg x 20 tbl powlekane Op. 2
60.  Emplastri hydrocolloidosa opatrunek leczniczy  10 x 10 cm (100 cm kw) Op. 5
61.  Paski testowe glukoza x 50 szt do glukometru Contour TS Op. 2
62.  Allantoinum + dexpantenolum  0,02g + 0,05g/g x 30 g maść Op. 5
63.  Levetiracetamum 500 mg x 100 tbl Op. 1
64.  Lamotriginum 50 mg x 30 tbl Op. 1
65.  Lamotriginum 100 mg x 30 tbl Op. 1
66.  Quetiapinum 100mg x 60 tbl powl Op. 1
67.  Quetiapinum 25 mg x 30 tbl powl Op. 10
68.  Ropinirolum tabl retard 2 mg x 28 tabl Op. 1
69.  Ropinirolum tabl retard 4 mg x 28 tbl Op. 1
70.  Rivastigminum kaps twarde 1,5 mg x 28 kaps Op. 1
71.  Rivastigminum kaps twarde 3 mg x 28 kaps Op. 1
72.  Tizanidine 4 mg x 30 Op. 1
73.  Cinnarizinum+ Dimenhydrinatum 20 mg + 40 mg tbl powl x 60 Op. 1
74.  Sulpiridum 50 mg x 24 tbl Op. 7
75.  Tikagrelor 90 mg x 56 tbl Op. 1
76.  Metforminum 500 mg x 60 tbl Op. 3
77.  Metforminum 1000mg x 60 tbl Op. 2
78.  Atenololum 25mg x 60 tbl  Op. 1
79.  Nitredypinum 10 mg x 60 tbl Op. 1
80.  Nitredypinum  20 mg x 60 tbl Op. 1
81.  Valsartanum 80 mg x 28 tbl Op. 2
82.  Valsartanum 160 mg x 28 tbl Op. 2
83.  Atorvastatinum 10 x 30 tbl Op. 1
84.  Atorvastatinum 20 x 30 tbl Op. 1
85.  Simvastatinum 20 x 30 Op. 4
86.  Terbinafinum 10 mg / g x 15 g maść Op. 1
87.  Hydrocortisonum 10 mg/g x 15 g krem Op. 1
88.  Cefuroximum 250 mg x 10 tbl Op. 1
89.  Cefuroximum 500 mg x 10 tbl Op. 1
90.  Azitromycinum 500 mg x 3 tbl Op. 1
91.  Ciprofloxacinum 500 mg x 10 tbl Op. 6
92.  Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 500 mg + 125 mg x 14 tbl op. 2
93.  Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 875 mg + 125 mg x 14 tbl Op. 2
94.  Aciclovirum 400 mg x 30 tbl Op. 1
95.  Meloxicamum 15 mg x 20 Op. 1
96.  Ketoprofenum 100 mg x 30 tbl powl Op. 1
97.  Allopurinolum 100 mg x 50 tbl Op. 2
98.  Naloxoni hydrochloridum  400mcg / ml  x 10 amp Op. 1
99.  Sól srebrowa sulfatiazolu 20 mg /g x 40 g Op. 3
100.  Mebendazolum 100 mg x 6 tbl Op. 4
101.  Budesonidum 0,5 mg/ 2 ml x 20 amp zawiesina do inhalacji z nebulizatora Op. 1
102.  Budesonidum 0,2 mg / dawkę proszek do inhalacji x 200 dawek Op. 1
103.  Ipratropi bromidum 0,02 mg / dawkę x 200 dawek Op. 1
104.  Gentamicinum 3mg/ml x 5 ml krople oczne Op. 2
105.  Emplastri antimicrobiotica 10 x 10 cm Op. 5
106.  Emplastri hydropolymerosa 10 x 12 cm Op. 2
107.  Emplastri hydropolymerosa 12 x 24 cm Op. 2
108.  Ambroxoli hydrochloridum 30 mg / 5 ml x 200 ml Op. 1
109.  Formaldehyd 10 % x 1L płyn Op. 1
110.  Adenosinum 3 mg/ ml 6 amp a 2 ml Op. 1
111.  Diazepamum 5 mg x 20 tbl Op. 1
112.  Diazepamum 2 mg x 20 tbl Op. 1
113.  Epinefrinum 1 mg/ ml x 10 amp Op. 1
114.  Epinefrinum 0,3 mg/0,3 ml 1 ampuko-strzykawka Op. 1
115.  Flumazenilum 0,1 mg / ml 10 amp a 5 ml Op. 1
116.  Hydrocortisonum 20 mg x 20 tbl Op. 1
117.  Hydrocortisonum 0,1 g 1 amp z substancją Op. 1
118.  Lidocaini hydrochloridum 0,01g/ml amp a 10 ml Op. 1
119.  Lidocaini hydrochloridum 0,02 g / ml amp a 10 ml Op. 1
120.  Mannitolum  15%  0,15g/ml x 100 ml Op. 1
121.  Midazolamum 5 mg/ml amp a 1ml – 10 amp Op. 1
122.  Paracetamolum 0,01g/ml fiolki a 50 ml Op. 1
123.  Salbutamolum 0,5 mg / ml x 10 amp Op. 1
124.  Thietylperazinum 6,5 mg x 6 czopków Op. 1
125.  Thietylperazinum 6,5mg/ ml x 5 amp Op. 1
126.  Urapidilum 5 mg/ml 5 amp a 5 ml Op. 1
127.  Omeprazolum 40 mg proszek do sporządzenia roztworu do infuzji Op. 1
128.  Rivaroxabanum 15 mg x 28 tbl Op. 1
129.  Rivaroxabanum 20 mg x 28 tbl Op. 1
130.  Apiksaban 2,5 mg x 56 tbl Op. 1
131.  Amikacinum 0,3%  x 5 ml Op. 1
132.  Neomycini sulfas  5mg/g x 3 g Op. 1
133.  Trimethoprimum 100 mg x 30 tbl Op. 1
134.  Fluconazolum 5 mg/ ml  x 150 ml syrop Op. 1
135.  Metronidazolum 250 mg x 20 tbl op. 1
136.  Kalii citras, Kalii hydrocarbonas 782 mg K+/3g granulki musujące x 20 saszetek Op. 1
137.  Prednisonum 10 mg x 20 tbl Op. 1
138.  Gliclazidum 60 mg x 30 tbl Op. 1
139.  Hydrocortisonum 10 mg + oksytetracyclinum 30mg/ g x 10 g maść Op. 1
140.  Neomycini sulfas 5 mg+ PolymycinumB. sulfas 0,833mg+Bacitracini zincas 0,01g/ g x 14 g maść Op. 1
141.  Naproxenum  100mg/g żel x 100 g Op. 1
142.  Diclofenacum 10mg/g x 100 g żel Op. 1
143.  Meloxicamum 15 mg x 30 tbl Op. 2
144.  Meloxicamum 15 mg/1,5 ml x 5 amp Op. 2
145.  Lini oleum virginale 200mg/g x 30 g - maść    Op. 5
146.  Trazadoni hydrochloridum 150 mg x 20 tbl o przedłużonym uwalnianiu Op. 1
147.  Diclofenacum 1 mg/1 ml x 5 ml krople oczne Op. 1
148.  Dorzolamidum 20mg/ml x 5 ml Op. 1
149.  Dexpanthenolum 50mg/g x 5 g zel do oczu Op. 1
150.  Nawilżający żel intymny z solą sodową kwasu hialuronowego op. 40 g Op. 2

Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb SPZZOZ. Transport z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
Nie zamówienie poszczególnego asortymentu w danym miesiącu nie jest w żadnym przypadku odstępstwem od umowy.
W cenie musi być zawarty koszt dostarczenia asortymentu do Zamawiającego.


II.5) Główny kod CPV: 33690000-3- różne produkty lecznicze
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia :
Wartość bez VAT:
Waluta:
II.7) Czy przewiduje się udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP.
• nie
tak

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: od dnia zawarcia umowy do dnia 07.11.2021 roku.

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki udziału w postępowaniu
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  wynika to z odrębnych przepisów.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy z dokumentów lub oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wynikać będzie uprawnienie do wykonywania czynności niezbędnych do zrealizowania zamówienia-zezwolenie na obrót (sprzedaż) produktów leczniczych (może to być kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
                     Określenie warunków
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS;
- zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków- US.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
      Określenie warunków
       Zamawiający nie uszczegóławia wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
• nie
tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PZP
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP
• tak
 nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak”):
• (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP)

III.2.3) Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: TAK (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów selekcji: NIE

III.2.4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał. 4 do SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.  24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu                                                             o udzielenie zamówienia. Propozycja treści  oświadczenia została zamieszczona w niniejszej SIWZ ( Załącznik nr 4).
III.5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
III.5.1) W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

III.5.2) W zakresie kryteriów selekcji: nie dotyczy

III.6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP - nie dotyczy

III.7) Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.3) – III.6)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do złożenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ust. 24 ust. 5 pkt. 1, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
• nie
tak

IV.1.3) Przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
• nie
 tak

IV.1.4.) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
• nie
 tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
• nie
 tak

IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
• nie
 tak
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)
• nie
 tak
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
• nie
tak

a) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne): nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie dotyczy

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie dotyczy

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: nie dotyczy

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie dotyczy
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert
IV.2.2) Kryteria

Wartość punktowa kryterium - cena – 60 %.
Wartość punktowa kryterium - czas realizacji dostaw cząstkowych - 20%,

Wartość punktowa kryterium termin płatności – 20%.
Zamówienie na poszczególne grupy zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą ilość punktów w danej grupie.
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (przetarg nieograniczony)
nie
• tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie dotyczy

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie dotyczy

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie dotyczy
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy.

IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

• tak
 nie

1. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków zamawiającego zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie.
3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowi integralną część umowy.
4. Umowa nie może być sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych, istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ.
5. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
6. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Zamawiający może naliczyć kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w odniesieniu do:

- konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- zmian, które będą korzystne dla Zamawiającego.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w odniesieniu do:
1) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
2) polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy  (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
3) Waloryzacji wynagrodzenia:
Zamawiający informuje, że przewiduje warunki zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto,

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego