SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Informacja

Konsekwencją członkowstwa Polski w Unii Europejskiej było m.in. przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG  z 14 października 2003r. ustanowiona została pomoc finansowa krajów EFTA, będących zarazem członkami EOG tj. Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski jest udzielana w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy.

           Mechanizmy Finansowe mają na celu realizację przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zacieśnianie współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Państwami- Darczyńcami. Obserwujemy stały postęp we wdrażaniu Mechanizmów Finansowych, który jest możliwy dzięki wzajemnej współpracy strony polskiej i Darczyńców.

           Środki finansowe pochodzące z Mechanizmów dostępne są na realizację projektów w dziewięciu obszarach priorytetowych. Jednym z nich jest priorytet 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”. Celem wydatkowania środków z instrumentów finansowych i towarzyszącego im współfinansowania krajowego w ramach priorytetu 5 jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa, poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

           Wnioskodawcami ubiegającymi się o pomoc mogły być wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe działające w interesie publicznym.

           W ramach naboru wniosków w 2005r. wpłynęło 375 wniosków, z których ostatecznie wybrano do realizacji 21 projektów dofinansowanych ze środków Mechanizmów.

           Konkurs ogłoszony w 2007r. cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem – wpłynęło 457 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 410.153.856 Euro. Obecnie trwa proces oceny wniosków po stronie darczyńców.

           Jednym z podmiotów ubiegającym się o dofinansowanie w ramach tego konkursu jest SPZZOZ w Szydłowcu, który 14 kwietnia b.r. otrzymał pozytywną decyzję Darczyńców w sprawie dofinansowania projektu PL0493 "Zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu". Całkowita wartość projektu to: 294.487 Euro, z czego kwota przyznanego grantu z Mechanizmu Finansowego EOG to: 250.314 Euro (85%), udział własny: 44.173 Euro (15%) zapewni Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. Projekt będzie realizowany od lipca 2009r.

           Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych świadczonych przez SPZZOZ w Szydłowcu.

           Jakość usług medycznych świadczonych przez zespoły ratownictwa medycznego uwarunkowana jest zarówno bezpieczeństwem pacjenta, skutecznością tych usług i ich zasadami etycznymi jak również jakością sprzętu medycznego. Sprzęt jest szczególnie ważny z powodu słabej infrastruktury. Jakiekolwiek problemy techniczne mogą nieść za sobą ciężkie w skutkach konsekwencje. SPZZOZ w ramach projektu planuje zakup: 3 karetek typu P, 1 karetki typu W i 1 karetki typu R. Wszystkie pojazdy zostaną wyposażone w odpowiedni, najwyższej jakości  sprzęt.

Projekt został podzielony na trzy zadania:

1. Wyposażone w sprzęt karetki najwyższej jakości ulepszą dostępność i niezawodność usług medycznych świadczonych przez zespoły ratownictwa medycznego. To zadanie wymaga zakupu 2 w pełni wyposażonych karetek – specjalistycznej i podstawowej

2. Ważne także jest zapewnienie transportu medycznego dla osób niepełnosprawnych, niesprawnych ruchowo oraz starszych. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zapewnia transport tych osób do szpitali, poradni specjalistycznych, rehabilitacyjnych, podstawowej opieki zdrowotnej. To zadanie wymaga 2 karetek z odpowiednim sprzętem.

3. Kolejnym kluczowym elementem programu jest zapewnienie usług medycznych pacjentom w ich domach, gdyż stan ich zdrowia nie pozwala na inną pomoc. Posiadanie karetki, która mogłaby dotrzeć do takich pacjentów spełni to zadanie.            

           Z ogromną satysfakcją chcę podkreślić, że wniosek przygotowaliśmy samodzielnie, nie korzystając z usług bardzo drogich firm zewnętrznych. O jakości i merytorycznej wartości naszego projektu świadczy fakt, że na 457 złożonych wniosków nasz uplasował się na 58 pozycji listy rankingowej.            

         Pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy mają swój udział w tym niewątpliwie ogromnym sukcesie.

           Dziękuję Pani Minister Ewie Kopacz, która jeszcze w roku 2007 będąc posłem  i Przewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia udzielała mam wielu cennych wskazówek i porad na temat możliwości korzystania z pomocy finansowej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

           Wyrazy podziękowania składam również na ręce Starosty Powiatu Szydłowieckiego Pana Włodzimierza Gorlickiego, który zagwarantował wymagany 15 procentowy udział środków własnych na realizację projektu, uczestniczył w lutym b.r. w spotkaniu z przedstawicielami Darczyńców i bardzo aktywnie wspierał nasze starania o pozyskanie środków finansowych w ramach projektu.

           Szczególne wyrazy podziękowania składam Pani Marcie Arak, asystentowi ds. promocji i marketingu w szydłowieckim SPZZOZ, która często kosztem swojego prywatnego czasu, wykonała ogromna pracę i której wkład w końcowy sukces jest nieoceniony.

           Chciałbym również – i czynię to z nieskrywaną satysfakcją i dumą – podziękować mojemu synowi Jakubowi, który w końcowej, decydującej o powodzeniu fazie procesu kwalifikacyjnego i oceny wniosków, na bieżąco tłumaczył na język angielski wszystkie wymagane dokumenty i wniósł wiele cennych, fachowych uwag i poprawek, które w niewątpliwy sposób podniosły merytoryczną wartość projektu.

                                                                                                                                                Andrzej Piotrowski                    
                                                                                                                                     Dyrektor SPZZOZ w Szydłowcu


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego