SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Informacja

 

Kolejny sukces SPZZOZ w Szydłowcu

W odpowiedzi na ogłoszenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.3.2 „Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, SPZZOZ w Szydłowcu złożył wniosek aplikacyjny.

Jednym z bezwzględnych warunków, które musiał spełniać projekt, to zakończenie realizacji projektu przed 31 stycznia 2009r. Ten warunek spowodował, że mogliśmy jedynie ubiegać się o kwotę: 120.463,69 - która stanowiła 75% wartości zakupu z 2008r. karetki sanitarnej (zakup sfinansowany ze środków własnych SPZZOZ w Szydłowcu).

Niestety ograniczone środki finansowe pozostające w dyspozycji SPZZOZ w Szydłowcu oraz organu założycielskiego: Powiatu Szydłowieckiego nie pozwoliły na większe zakupy sprzętu i urządzeń medycznych, które to wydatki można by było później ująć we wniosku o dofinansowanie.

W dniu 7 maja 2009 r. zakończyła się ocena merytoryczno - techniczna projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.3.2 Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia. Panel Ekspertów z dziedziny Ochrona Zdrowia pozytywnie ocenił 57 z przekazanych do weryfikacji wniosków.

Wniosek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu PN. Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych realizowanych przez SPZZOZ w Szydłowcu uplasował się na 13 miejscu uzyskując 86,26% maksymalnej liczby punktów.

Celem projektu – który zgodny jest z celami ZPORR – jest między innymi ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej poprzez m.in. poprawę jakości  i dostępności do świadczeń medycznych i to zarówno z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jak i lecznictwa specjalistycznego oraz wysokospecjalistycznego oraz umocnienie zdrowia i wyrównywanie różnic terytorialnych i społecznych poprzez wpływ na styl życia a także wyrównywanie szans ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Niewątpliwie sukces jest tym większy, że po raz kolejny samodzielnie przygotowany wniosek, uzyskał dobrą ocenę. Daje nam to motywację do dalszego aplikowania o środki unijne  i zwiększa samozadowolenie i motywacje pracowników. Na marginesie – przy tworzeniu wniosku nie współpracowały służby medyczne – lecz zgodnie ze swoimi kompetencjami i kwalifikacjami – osoby zajmujące się na co dzień pracą biurową, która dla sukcesu jednostki jest równie potrzebna jak praca „białego personelu” – podkreśla Dyrektor Andrzej Piotrowski

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego