SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Informacja

Tak było...

, a tak jest!

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu otrzymał wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego projektu pn. „Zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu”.

Realizacja projektu odbywa się w ramach Priorytetu 5 – „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”. Celem priorytetu jest m.in. poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa m.in. poprzez programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach zdrowia, zwiększenie dostępności, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Realizacja projektu PL0493 SPZZOZ w Szydłowcu odbywać się będzie dwoma etapami:

Etap 1. Zakupienie trzech samochodów sanitarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem, służącym do transportu chorych oraz zapewnienie odpowiednich służb medycznych i zabezpieczenia technicznego w celu:

Umożliwienia szczególnie osobom starszym, niepełnosprawnym, niesprawnym ruchowo skorzystania z usług ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej oraz diagnostyki medycznej – poprzez dowiezienie chorego do Przychodni, Poradni, Pracowni diagnostycznej.
Umożliwienie chorym, niepełnosprawnym, kobietom w ciąży, w czasie połogu, noworodkom – skorzystanie z profesjonalnej opieki medycznej w domu pacjenta – poprzez dojazd do pacjenta odpowiednich służb medycznych (lekarza, pielęgniarki, położnej)i wykonanie przez nich odpowiednich procedur medycznych.
Umożliwienie prowadzenia w terenie diagnostyki medycznej – pobieranie materiału do badań, wykonywanie badań, do których nie jest wymagana wysokospecjalistyczna aparatura np. określenie poziomu cukru, badanie ciśnienia.
Transport chorych do najbliższego szpitala
Zapewnienie całodobowej opieki medycznej
Etap 2. Zakupienie dwóch samochodów przeznaczonych na potrzeby specjalistycznych lub podstawowych zespołów wyjazdowych oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia technicznego w celu:

Zwiększenia szybkości reagowania systemu oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości i efektywności usług świadczonych w ochronie zdrowia, zwiększenia dostępności do świadczeń, zwiększenia szybkości reagowania systemu na zagrożenia.

W dniu 2 kwietnia 2009r. Komitet Mechanizmu Finansowego wydał pozytywną decyzję odnośnie dofinansowania tzw. Grant Offer Letter. Kwota grantu wynosi: 250.314 Euro.

W dniu 16 lipca 2009r. pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Szydłowcu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 01-07-2009r.

W dniach: 02-07-2009r. do 28-09-2009r. przeprowadzona została procedura przetargowa dotycząca zakupu trzech karetek typu „P” wraz z wyposażeniem. Wartość zamówienia wynosi: 474.737,10 PLN.

Karetki od dnia 01-10-2009r. służą naszym pacjentom.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego