SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Dostawa odczynników przetarg 2019

Przetargi > Rozstrzygnięcia

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

... więcej ...

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu

... więcej ...

 

Ogłoszenie zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19.02.2019 r.


Znak sprawy: DIG i TM. 341/1/2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej progu określonego
w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

„Dostawa odczynników i probówek, dzierżawa czytnika do moczu, dzierżawa koagulometru dla potrzeb
Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu  Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Szydłowcu”• Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  tak
nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacji jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczne i zawodowe integracje osób będących członkami grup społecznych marginalizowanych.

tak
• nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający (jeżeli dotyczy)

tak
• nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy)
tak
• nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy)

tak
• nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)
tak
• nie

I.1) NAZWA i ADRES
Nazwa (firmy):
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
ul. Wschodnia 23, 26 – 500 Szydłowiec

Krajowy numer identyfikacyjny:
67012987000000
tel./fax.: (048) 617 – 14 – 31

Osoba uprawniona do kontaktu z Dostawcą w sprawach dotyczących procedury postępowania jest Cezary Sierawski – Dział Inwestycyjno – Gospodarczy i Transportu Medycznego, ul. Staszica 4, 26 – 500 Szydłowiec,
tel./fax.: (048) 617 – 14 – 31, e-mail: przetargi@zoz.szydlowiec.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zoz.szydlowiec.pl
Osobą upoważnioną do kontaktu z Dostawcą w sprawach dotyczących sprzętu i odczynników jest mgr Teresa Poziomkowska – Kierownik Laboratorium Analitycznego, ul. Wschodnia 23, 26 – 500 Szydłowiec, tel.: (048) 617 51 77.

I.2) Rodzaj Zamawiającego: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

I.3) Wspólne udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
      nie dotyczy

I.4) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL) (jeżeli dotyczy).
www.zoz.szydlowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
www.zoz.szydlowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji ,można uzyskać pod adresem (jeżeli dotyczy): nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Oświadczenia, wnioski, zapytania, odpowiedzi zamawiający i Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną.
adres: przetargi@zoz.szydlowiec.pl

Dopuszczone jest przesyłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Oferty i umowy – przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.

Adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dostępne):
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:      
„Dostawa odczynników i probówek, dzierżawa czytnika do moczu, dzierżawa koagulometru dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu  Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Szydłowcu”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:      
tak
• nie
                  
II.2) Rodzaj zamówienia:
 Roboty budowlane
• Dostawa
 Usługi

II.3) Informacje o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
 nie
•tak
     
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 wszystkich części
  maksymalnej liczby części
  tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i probówek, dzierżawa czytnika do moczu, dzierżawa koagulometru dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu  Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zgodnie z załącznikami numer 6, 6a, 6b, 6c, 6d oraz dzierżawa czytnika do moczu zał. nr 6a, dzierżawa analizatora koagulogicznego zał. nr 6b do SIWZ na okres 36 miesięcy.
2. Podana ilość dostawy to wartość szacunkowa, wskazana w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ, jednak nie mniej niż 70% wartości zamówienia.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
(zapotrzebowanie 3 letnie)

GRUPA 1
Załącznik nr 6
Biochemia – Aparat KONELAB 20 + ISE
1.  
 BILIRUBINA TOT. MET. NBD. 1 op.(4 x 60 ml) 9 op.
2.  
 CALCIUM ARSENAZO III 1 op.(8 x 20 ml) 6 op.
3.  
 TOTAL PROTEIN PLUS 1op.(12 x 20 ml) 6 op.
4.  
 ENZYLINE ALFA AMYLASE 1 op.(8 x 5 ml) 9 op.
5.  
 CREATYNINE ENZYMATIC 1 op.(4 x 60 ml) 12 op.
6.  
 HDL CHOLESTEROL 1op. (4 x 80 ml) 6 op.
7.  
 HDL/LDL CALIBRATOR 1op.( 2 x 1 ml) 3 op.
8.  
 GLUCOSE GOD – POD 1 op.(10 x 60 ml) 12 op.
9.  
 CHOLESTEROL LIQ 1 op.(10 x 60 ml) 12 op.
10.  WASHFLUID 1 op.(8 x 20 ml) 9 op.
11.  TRIGLYCERIDES 1 op.(12 x 20 ml) 15 op.
12.  UREA1 op.( 12 x 20 ml) 9 op.
13.  URIC ACID (AOX) 1op.( 8 x 20 ml) 6 op.
14.  ASPAT/GOT (IFCC) 1 op.(8 x 20 ml) 12 op.
15.  ALAT/GPT (IFCC) 1op. (8 x 20 ml) 12 op.
16.  ALP (IFCC) 1 op.(15 x 5 ml) 9 op.
17.  MAGNESIUM 1op. (8 x 6 ml) 9 op.
18.  PHOSPHORES 1 op.(8 x 10 ml) 6 op.
19.  IRON FERENE 1 op. (10 x 20 ml) 6 op.
20.  NORTROL CONTROL SERUM 1 op.(10 x 5 ml) 9 op.
21.  ABTROL CONTROL SERUM 1 op.(10 x 5 ml) 9 op.
22.  s – Cal 1 op.(10 x 3 ml) 6 op.
23.  e – Cal 1op.(5 x 3 ml) 6 op.
24.  KONELAB WASHING SOLUT. 1 op.( 4 x 20 ml) 6 op.
25.  KONELAB ACRYLIC CUVETE (1 op. a 12 tys.) 18 op.
26.  Test do wykrywania krwi utajonej w kale 10 op.
27.  KONELAB 20  12 M. KIT 3 op.
28.  NACZYNKA 0,5 ml  a 1000 szt. 15 op.
29.  CK 1 op.(2x25  ml) 3 op.
30.  GGTP 1 op.(15 x 5 ml) 6 op.
31.  CRP KONE  1 op.(1 x 3 ml) 3 op.
32.  CONTROL N CRP 1 op.(5 x 1 ml) 2 op.
33.  CONTROL P CRP 1 op.(5 x 1 ml) 2 op.
34.  Calibrator CRP 1op. (5x1 ml.) 2 op.
35.  Odczynnik do modułu ISE 1 op.(4 x 400 ml) 15 op.
36.  ISE Calibrtor 2 i 3 1 op.(4 x 20 ml)  2 op.
37.  Na – elektrode (do KONELAB 20 ISE) 2 szt.
38.  K – elektrode (do KONELAB 20 ISE) 2 szt.
39.  Elektroda referencyjna   1 szt.
40.  REF elektrode solution   2 op.
41.  Odczynnik May-Grünwalda 15 litrów
42.  KONELAB 20  ISE 12 M. KIT 3 op.
43.  Odczynnik Giemsy 15 litrów

GRUPA 2 – Załącznik 6a
Lp Opis parametru Wymagane parametry techniczne
Dzierżawa czytnika do moczu + zakup pasków
I Dzierżawa czytnika do moczu Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta
1 Gwarancja 36 miesięcy Wymagane
2 Półautomatyczny, zintegrowany system oceny próbek w zakresie właściwości fizykochemicznych oraz osadu moczu Wymagane
3 Syntetyczna, łączna z obydwu modułów analiza danych na komputerze analizatora osadu Wymagane
4 System bezodczynnikowy, nie wymagający do pracy jakichkolwiek płynów systemowych Wymagane
5 Aparat nowy, niedemonstracyjny Wymagane
6 Automatyczna kalibracja modułów systemu Wymagane
7 Możliwość wprowadzania ID pacjenta przy pomocy czytnika kodów kreskowych Wymagane
Część do pasków analizy moczu
1. Półautomatyczny czytnik pasków do oznaczania właściwości fizyko-chemicznych moczu. Wymagane
2. Wydajność czytnika min. 300 pasków/godz. Wymagane
3. Czytnik wyposażony w ciekłokrystaliczny, kolorowy wyświetlacz dotykowy. Wymagane
4. Wbudowana drukarka termiczna. Wymagane
5. Możliwość dowolnego ułożenia paska na mechanizm transportowy, gwarantujący prawidłowy odczyt przez aparat. Wymagane
6. Pamięć wyników min. 2500 pomiarów wraz ze wszystkimi wprowadzonymi danymi pacjenta, komentarzami oraz barwą i klarownością moczu wprowadzonymi i definiowanymi przez użytkownika. Wymagane
7. Zamknięty pojemnik na zużyte paski. Wymagane
8. Kompatybilne z czytnikiem paski 11 – sto parametrowe, wyposażone w pole kompensujące barwę moczu. Wymagane
9. Automatyczne uruchamianie inkubacji/pomiaru po wykryciu paska na podajniku. Wymagane
10. Polskie oprogramowanie czytnika z flagowaniem wyników patologicznych. Wymagane
11. Możliwość wprowadzania barwy, klarowności oraz komentarzy własnych. Wymagane
12. Możliwość niezależnego wyboru przez użytkownika jednostek tradycyjnych, SI oraz arbitrażowych. Wymagane
13. Możliwość wykonywania oznaczeń z zakresu kontroli jakości na 3 poziomach. Wymagane
14. Brak elementów gumowych w torze podajnika pasków. Wymagane
15. Możliwość filtrowania wyników w pamięci analizatora wg zadanych kryteriów. Wymagane
16. Wbudowany czujnik rozpoznający obecność paska na podajniku i prawidłowe położenie. Wymagane
17. Możliwość komunikacji ze środowiskiem zewnętrznych za pośrednictwem modułu wifi. Wymagane
18. Zintegrowany moduł transmisji danych według protokołu HL7. Wymagane
19. Czytnik wyposażony w polskie oprogramowanie. Wymagane
20. Oferent dostarczy pipetę nastawną do pipetowania moczu oraz końcówki do pipety 1 op. a 1000 szt. – 20 op. Wymagane
Części do osadu moczu
1. Półautomatyczny analizator osadu moczu z wykorzystaniem mikroskopii jasnego pola Wymagane
2. Wydajność analizatora 60 osadów/godz. Wymagane
3. Obrazowanie próbek badanych tożsame z polem widzenia Wymagane
4. Analizator nowy nie starszy niż 2018 rok Wymagane
5. Jednorazowe kuwety pomiarowe Wymagane
6. Analizator z wbudowanym komputerem Wymagane
7. Pamięć wyników min. 2500 pomiarów wraz ze wszystkimi obrazami Wymagane
8. Analizator nie wymagający jakichkolwiek odczynników Wymagane
9. Brak konieczności wirowania próbki badanej Wymagane
10. Polskie oprogramowanie analizatora Wymagane
11. Możliwość pracy w trybie mikroskopu manualnego i obrazowania elementów żywych w próbce badanej Wymagane
12. Aparat wyposażony w moduł wifi do łączności ze środowiskiem zewnętrznym Wymagane
13. Zintegrowany moduł transmisji danych według protokołu HL7, drukarka zewnętrzna Wymagane
14. Dostawa aparatów do 7 dni od daty podpisania umowy, aparat objęty gwarancją przez cały okres obowiązywania umowy. Wymagane

Lp Opis parametru Ilość

II   Paski do badania moczu
1 Paski do moczu min. 10 parametrów (wskazane + 1 pole do kwasu askorbinowego 1 op. min. 150 szt.) 180 op.
2 Kuwety do osadu op. min. 600 szt. 25 op.
3 Mocz kontrolny N i P 2x3x15 ml 2 op.

GRUPA 3 – Załącznik nr 6b

Lp Opis parametru Wymagane parametry techniczne
I Dzierżawa  aparatu + odczynniki do badań koagulogicznych:
I Dzierżawa analizatora koagulogicznego: Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta
1 Gwarancja  36 miesiące Wymagane
2 4 kanały pomiaru  Wymagane
3 Duży  dotykowy wyświetlacz Wymagane
4 Wprowadzenia aplikacji odczynnikowej za pomocą kodów kreskowych Wymagane
5 Oprogramowanie w języku polskim Wymagane
6 Aparat rok produkcji (min. 2018) Wymagane
Lp Opis parametru Ilość
II   Odczynniki do badań koagulogicznych
1 Odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego 1 op. -  (12 x 4 ml)  (1 op. – max. 48 ml.) 30 op.  (1440 ml.)
2 Odczynnik do oznaczania APTT 1 op. - (max 24 ml) – 12 x2ml 8 op. (192 ml)
3 Surowica kontrolna – zakres normalny 1 op. - (10 x 1 ml) 10 op.(100 ml.)
4 Surowica kontrolna – zakres patologiczny  1 op. - (10 x 1 ml) 10 op.(100 ml.)
5 Kuwety pomiarowe oferowanego analizatora 500 szt.  40 op.

GRUPA 4 – Załącznik nr 6c


Lp. Nazwa artykułu Ilość
Probówki i  inny drobny sprzęt laborat.
1.  Probówki do badań hematologicznych z EDTA-K2 z korkiem zwykłym   i nalepką  na 1 ml. Ø  12x 75 mm 10 000 szt.
2.  Probówki do badań hematologicznych z EDTA-K2 z korkiem zwykłym   i nalepką  na 2 ml. Ø  12x 75 mm 10 000 Szt.
3.  Probówki do koagulogii  na 1,8 ml krwi z nalepką  Ø  12 x 75 mm 9 000 szt.
4.  Zestaw do oznaczenia OB. (próbówka na 1,6 ml krwi z nalepką + rurka z podziałką 10 000 szt.
5.  Statyw do nastawiania OB  (10 miejscowy) 6 szt.
6.  Probówki o poj.  11ml  z korkiem i granulatem do szybkiego wykrzepiania krwi i seperacji surowicy o wysokim stopniu przejrzystości (z medoplast , polistyrenowe lub równoważne, równoważność ma polegać na takiej samej wysokiej przeźroczystości)  Ø  16 x 100 ml – z ofertą należy dołączyć wzór probówek. 20 000 Szt.
7.  Probówki okrągłodenne,  Ø 12-13x100 mm przejrzyste  (z medoplast , polistyrenowe lub równoważne, równoważność ma polegać na takiej samej wysokiej przeźroczystości) -  prosimy o wzór. 2000 Szt.
8.  Probówki Ependorfa ă 500 ml 2000szt.
9.  Pipeta automatyczna ustawna 1-200 ul 1 szt.
10.  Końcówki do pipet automatycznych żółte  200 μl  1 op. a 1000 szt 20 op.
11.  Końcówki do pipet automatycznych niebieskie  1000 μl 1 op. a 1000szt 15 op.
12.  Szkiełka nakrywkowe (24 x 24) a 1000 szt. 20 op.
13.  Szkiełka podstawowe – mikroskopowe 75x25mm, grubość 1mm ciętymi krawędziami bez pola do opisu (1 op. ă 50 szt.)  50 op.
14.  Mazaki do pisania po szkle (niebieskie),  (1 op. a 12 szt.) 8 op.
15.  Pipeta automatyczna ustawna 1 – 50 μl 2 szt.
16.  Pipeta automatyczna a 50 μl -1 szt  1 szt.
17.  Pipeta automatyczna a 100 ul – 1 szt 1 szt.

GRUPA 5 – Załącznik nr 6d

Lp. Nazwa artykułu Ilość
System zamknięty do pobierania krwi:
1.  Probówka do biochemii poj. 4 ml z aktywatorem krzepnięcia, do separacji surowicy, czerwony, odkręcany korek. 6000
2.  Probówka do biochemii poj. 6 ml z aktywatorem krzepnięcia do separacji surowicy, czerwony, odkręcany korek. 6000
3.  Probówka do morfologii, z EDTA, poj. 1 ml. lawendowy, odkręcany korek 5000
4.  Probówka do morfologii, z EDTA, poj. 2 ml. lawendowy, odkręcany korek 5000
5.  Probówka do koagulogii poj. całkowita 2 ml, poj. pobranej krwi 1,8 ml, 3,2% cytrynianem sodowym, niebieski odkręcany korek 6000
6.  Probówka z cytrynianem sodu do OB., poj. całkowita 2 ml, (mat oznaczenia liniowa) poj. pobranej krwi 1,6 ml, korek czarny, odkręcany. 9000
7.  Pipety do analizy OB. metodą liniową, z podziałką i uszczelka mocująca pipetę w probówce, pasująca do probówki z p.6 9000
8.  Statyw do odczytu OB. metodą liniową pasujący do probówek  z p. 6 i pipet z p. 7 5
9.  Igła systemowa, dwuostrzowa 0,8 mm 5000
10.  Igła systemowa, dwuostrzowa 0,9 mm 15000
11.  Uchwyt jednorazowego użytku 20000
12.  Uchwyt jednorazowego użytku z zabezpieczeniem igły gwarantujący schowaniem igły po pobraniu, pasujący do wszystkich oferowanych igieł systemowych 1000
13.  Igły motylkowe 0,8 mm z wężykiem ok. 19-20 cm i łącznikiem Luer, sterylne, pojedynczo pakowane 1000

II.5) Główny kod CPV:         33696500 – 0 – odczynniki laboratoryjne
       Dodatkowe kody CPV: 38437000 – 7 – pipety i akcesoria laboratoryjne,
    33192500 – 7 – probówki,
    38434000 – 6 – analizatory.

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia :
Wartość bez VAT:
Waluta:

II.7) Czy przewiduje się udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP.
nie
 tak

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: okres w miesiącach: 36- miesiące.II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału w postępowaniu
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków
Zamawiający nie uszczegóławia wymagań.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
                     Określenie warunków
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS;
- zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków- US.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
      Określenie warunków
       Zamawiający nie uszczegóławia wymagań.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
nie
 tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PZP
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP
tak
   nie
        
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak”):
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP)
 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP)
 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy PZP)
 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy PZP)
 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP)
 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PZP)
 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP)
 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP)

III.2.3) Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: TAK (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów selekcji: NIE
III.2.4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał. 4 do SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.  24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu                                                             o udzielenie zamówienia. Propozycja treści  oświadczenia została zamieszczona w niniejszej SIWZ ( Załącznik nr 4).
III.5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
III.5.1) W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

III.5.2) W zakresie kryteriów selekcji: nie dotyczy

III.6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP - nie dotyczy

III.7) Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.3) – III.6)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do złożenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ust. 24 ust. 5 pkt. 1, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
 tak
IV.1.3) Przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
 tak

IV.1.4.) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
 tak


Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
 tak

IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
nie
 tak
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)
nie
 tak

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
 tak

a) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne): nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie dotyczy

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie dotyczy

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań  i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: nie dotyczy

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie dotyczy

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert
IV.2.2) Kryteria

Cena – 60 %. - Wartość punktowa kryterium – termin dostawy - 20%.(dotyczy tylko dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych),

termin płatności – 20% (dotyczy tylko dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych).
Zamówienie na poszczególne grupy zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą ilość punktów w danej grupie.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (przetarg nieograniczony)
  nie
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie dotyczy

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie dotyczy

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie dotyczy
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy.

IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
 nie

1. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków zamawiającego zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie.
3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowi integralną część umowy.
4. Umowa nie może być sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych, istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ.
5. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
6. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5, 5a do SIWZ.
7. Zamawiający może naliczyć kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy.
8.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w odniesieniu do: - konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,- zmian, które będą korzystne dla Zamawiającego.
     Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w odniesieniu do:
1) Waloryzacja wynagrodzenia:
Zamawiający informuje, że przewiduje warunki zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego