SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Ambulans ratunkowy "B"

Pytania i odpowiedzi do przetargu

... więcej ...

 

Ogłoszenie zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych
                                                                                             w dniu 09.09.2019 r.


Znak sprawy: DIG i TM. 341/4/2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej progu określonego
w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

„Dostawa ambulansu ratunkowego ,,B’’ szt. 1  dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu”• Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  tak
nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacji jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczne i zawodowe integracje osób będących członkami grup społecznych marginalizowanych.

  tak
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający (jeżeli dotyczy)

  tak
nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy)
tak
• nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy)

tak
• nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)
tak
• nie

I.1) NAZWA i ADRES
Nazwa (firmy):
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
ul. Wschodnia 23, 26 – 500 Szydłowiec

Krajowy numer identyfikacyjny:
67012987000000
tel./fax.: (048) 617 – 14 – 31

Osoba uprawniona do kontaktu z Dostawcą w sprawach dotyczących procedury postępowania jest Cezary Sierawski – Dział Inwestycyjno – Gospodarczy i Transportu Medycznego, ul. Staszica 4, 26 – 500 Szydłowiec,
tel./fax.: (048) 617 – 14 – 31, e-mail: przetargi@zoz.szydlowiec.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zoz.szydlowiec.pl

I.2) Rodzaj Zamawiającego: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

I.3) Wspólne udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
      nie dotyczy

I.4) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL) (jeżeli dotyczy).
www.zoz.szydlowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
www.zoz.szydlowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji ,można uzyskać pod adresem (jeżeli dotyczy): nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Oświadczenia, wnioski, zapytania, odpowiedzi zamawiający i Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną.
adres: przetargi@zoz.szydlowiec.pl

Dopuszczone jest przesyłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu w inny sposób:
Oferty i umowy – przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.
Adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dostępne):
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:      
„Dostawa ambulansu ratunkowego ,,B’’ szt. 1  dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu’’

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:      
tak
• nie
                  
II.2) Rodzaj zamówienia:
   Roboty budowlane
  Dostawa
   Usługi

II.3) Informacje o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
nie
  tak
     
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
 maksymalnej liczby części
 tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego – rok produkcji 2019 ambulansu sanitarnego typu B o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
2. Oferowany ambulans musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z póź. zm.) musi spełniać wymagania określone w normie PN EN 1789 + A1: 2011 (w zakresie ambulansu typu B) i PN EN 1865, a także musi posiadać następujące wyposażenie i parametry:
Lp.
      Wymagania dla samochodu bazowego i przedziału medycznego                      Spełniane warunki TAK/NIE
Rok produkcji – 2019 fabrycznie nowy (potwierdzić) ………………………………………………………...
1. OGÓLNE DANE POJAZDU
Minimalny okres gwarancji 24 miesiące bez limitu kilometrów.
Gwarancja min. 96 – mcy od daty podpisania protokołu odbioru  na perforację nadwozia ambulansu.
Typu  „furgon”  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony.
Drzwi boczne lewe przesuwane.
Drzwi tylne wysokie,  przeszklone, otwierane na boki , kąt otwarcia min. 270 stopni, z systemem blokowania przy otwieraniu (podać kąt otwarcia drzwi).
Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieranym oknem, ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/ wsuwanym przy otwarciu/zamykaniu drzwi lub wysuwane manualnie.
Kabina kierowcy dwuosobowa
Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze.
Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny.
Kolor nadwozia biały lub żółty zgodnie z PN EN 1789. (RAL 1016).
Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie  z  drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem.
Autoalarm.
Immobilizer.
Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności min 90 litrów. (Podać pojemność zbiornika).
Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych  drzwi w kabinie kierowcy.
Fotel kierowcy z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem.
Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy.
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne.
Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów.  
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera.
Radioodtwarzacz fabryczny
Reflektory przeciwmgłowe przednie.
Trójkąt ostrzegawczy szt. 2, gaśnica, podnośnik, klucz do kół.  
Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy.
Minimum dwa fabryczne gniazda 12V w kabinie kierowcy.
2. SILNIK I NAPĘD  
Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm3. – podać pojemność.  PARAMETR PUNKTOWY Określić pojem-ność silnika:
- 2100cm3- 0 pkt;
- powyżej 2100 cm3- 30 pkt;
Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha.
Spełniający wymagania normy  Euro 6 lub Euro VI.
Moc silnika min. 125 KW (podać moc) oraz moment obrotowy (podać). Moment obrotowy min. 380 Nm.
Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 6 przełożeń (podać ilość biegów), (min 5 przód i 1 tył).
Napęd na jedną oś ( przednią lub tylną - podać).
System zapobiegający poślizgowi kół napędowych podczas ruszania (podać typ).
3. UKŁAD HAMULCOWY
Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania (podać typ).
Wspomaganie układu hamulcowego.
System wspomagania nagłego hamowania.
   System rozdziału siły hamowania.
   Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (podać jaki).
   Hamulce tarczowe na obu osiach.  
    Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu ,,pod górę’’.
4. UKŁAD KIEROWNICZY
Ze wspomaganiem.
Regulowana kolumna kierownicza  
5. ZAWIESZENIE
Zawieszenie zapewniające bezpieczną jazdę.
Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża, oraz komfort transportu chorego.
6. KOŁA I OGUMIENIE
Rozmiar felg min. 16 cali.
Dodatkowy kpl kół z ogumieniem zimowym (Radialne) wzmocnione.
7. NADWOZIE
Minimalny okres gwarancji na zabudowę – 24 miesiące.
Przystosowany do przewozu min. 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (podać ilość osób).
Zewnętrzny schowek (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych , materaca próżniowego oraz dwóch kasków, zapewniony dostęp do min. 1 szt. plecaków / toreb medycznych umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp  do plecaków/toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu).
Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.
Izolacja termiczna i akustyczna ścian.
8. OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik.
Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW (podać  markę i model oraz moc oferowanego urządzenia).
Niezależny od pracy silnika system ogrzewania o mocy min. 5,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie kabiny kierowcy  i ogrzanie silnika do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem pojazdu.
Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę).
Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy  i przedziału medycznego;  
9.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wzmocniony alternator o mocy min. 185 Ah (podać moc w Ah).
Dwa akumulatory. Pojemność jednego akumulatora min.. 80 Ah - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak , aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak  i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z  sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać łączną pojemność akumulatorów).
Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju.
Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi.
Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący:
• informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych
• informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu  podłączeniu ambu-lansu do sieci 230 V
• informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy
• informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
• ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
• sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych
•  Zamawiający nie dopuszcza paneli dotykowych typu touchscreen.  
Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V).  
Przewód zasilania zewnętrznego min 10 m (podać długość).
10. OZNAKOWANIE POJAZDU
Belka świetlna typu LED zamontowana w przedniej części pojazdu.   
Min. 2 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej- lampy typu LED.
Lampa tylna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w tylnej części dachu.
Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min 100 Wat z możliwością podawania komunikatów głosem, zgodny  z obowiązującymi przepisami.
Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu.
Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia.
Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas  barwy czerwonej pod niebieskim.
Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu.
Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 18.10.2010 r.  
Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.
a) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli,
b) pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej, o szer. min. 15 cm, umieszczony wokół dachu,
c) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”),
d) na drzwiach kierowcy i pasażera naklejony napis: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
e) po obu bokach i z tyłu nadruk barwy czerwonej ,,P’’
f) dodatkowy napis z trzech stron pojazdu informujący o finansowaniu zakupu karetki (naklejki), (treść do uzgodnienia).
11.  OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
Światło rozproszone, umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego.
Oświetlenie punktowe (regulowane, punkty świetlne nad noszami w suficie).
Włączenie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego.
Dodatkowe oświetlenie punktowe zainstalowane nad blatem roboczym.
Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem.
12.  WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
Na ścianach bocznych zestaw szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przez niekontrolowany wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne  na prawej i lewej ścianie, zamykane przezroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek.
Ampularium w formie szafki zamontowane przedziału medycznego w pobliżu blatu roboczego.  
Na ścianie działowej: szafki z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną  
Min. 2 chwyty do kroplówek mocowane w suficie (podać na ile sztuk).
Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.
Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz  z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga i Antrendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu  ( podać markę i model podstawy). Nie dopuszca się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związane z brakiem zasilania.
Regulacja wysokości podstawy po wysunięciu - możliwość płynnego wyregulowania wysokości płyty najazdowej podstawy do wysokości najazdowej kółek transportera noszy.
Na ścianie lewej –szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów   do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego.  
Panel sterujący:
- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu,
- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data),
- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu,
- sterujący oświetleniem przedziału medycznego,
- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego,
- zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury.
Zamawiający nie dopuszcza paneli dotykowych typu touchscreen.
13. CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA
Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej.
Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych.
2 butle tlenowe o poj. 10 L
Miejsce z uchwytem na zamocowanie butli tlenowej 2,7L
2 szt. reduktorów tlenowych do butli 10 L (konstrukcja reduktora umożliwia montaż i demontaż reduktorów bez konieczności używania kluczy. Instalacja tlenowa umożliwi zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji.
14.  OŚWIETLENIE SPECJALNE
Reflektory zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak  i przedziału medycznego.
15.  SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA
Sygnał dźwiękowy modulowany.
Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej ( podać markę i model).
16. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego.
Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu.
1. Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach:
- zakres częstotliwości 168-170 MHz,
- polaryzacja pionowa
- współczynnik fali stojącej 1,6,
- charakterystyka promieniowania dookólna
- odporność na działanie wiatru  min. 55m/s
2. Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej wraz z adapterami i zamocowaniem stacji dokującej oraz uchwytu do drukarki pod system SWD PRM (stacja dokująca i uchwyt do dru-karki po stronie dostawcy).
Po zamontowaniu tabletu odpowiednia czytelność i obsługa tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera w miejscu łatwo dostępnym, nieutrudniającym korzystania z przełącz-ników zamontowanych na desce rozdzielczej, nie utrudniającym widoczności kierowcy przez szybę przednią, nie kolidującym z poduszkami powietrznymi.
W przedziale medycznym nad blatem roboczym na ścianie działowej, zamontowana podstawa pod drukarkę wraz z uchwytem oraz zasilaczem.
Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do tabletu) zakończona wtykami kątowymi SMA zlokalizowanymi przy stacji dokującej.
Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM  (do modułu FM 3000) zakończona wtykami prostymi GPS MCX oraz GSM SMA zlokalizowanymi  w miejscu montażu modułu teltoniki.
Przygotowanie instalacji pozwalającej na łatwe wpinanie/wypinanie modułu teltonika (instalacja  elektryczno-antenowa).
Wyprowadzony przewód USB, który ma połączyć stację dokującą  z drukarkę.
Dodatkowe gniazdo 12 V do drukarki na ścianie działowej.
17.  WYPOSAŻENIE POJAZDU
Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki.
Urządzenie do wybijania szyb.
Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.
Dodatkowy kosz na śmieci min. 1 szt.
Interkom umożliwiający komunikację pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym.
Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa.
Lampa typu szperacz z możliwością ładowania w kabinie kierowcy.
Lampka typu kokpit zamontowana z kabinie kierowcy po stronie pasażera.
18.  PRZEDZIAŁ MEDYCZNY
Długość przedziału medycznego min. 300 cm. (podać długość przedziału medycznego w cm). Parametr dodatkowo punktowany.
Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm. (podać szerokość przedziału medycznego w cm).
Wysokość przedziału medycznego min.182 cm. (podać wysokość przedziału medycznego w cm)
Jedno obrotowe miejsca siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami  i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1. Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym.
Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne.
Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym.
Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami).
Drzwi przesuwne manualne, spełniające normę PNEN 1789
Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem- tzw. termobox.
Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu.
Załączyć świadectwo homologacji  na pojazd skompletowany  jako – M1oraz Certyfikat Zgodności z normą PN EN 1789 wystawiony przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą (bez załączników).


SPRZĘT MEDYCZNY
1. NOSZE GŁÓWNE-PRODUCENT /MODEL
1. Podać markę, model  
2. przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji;
3. z materacem  z  materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. Przystosowanym do mycia i dezynfekcji .  
4. nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej
5. Bezstopniowa, wspomagana np. sprężyną gazową  regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni.
6. Pod wezgłowiem noszy fabryczna półka o udźwigu min. 15 kg.
7. z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.
8. wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne.  
9. obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg);
10. waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg);
11. Załączyć folder potwierdzający oferowane parametry.
2.  TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH
1.  Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem
2. z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu
3. z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;
4. regulacja wysokości transportera na min. sześciu poziomach,.
5. Regulacja wysokości transportera wspomagana mechanicznie, np. poprzez sprężyny gazowe- PA-RAMETR PUNKTOWANY Tak – 10 pkt
  Nie – 0 pkt
6. system niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę
7. Automatyczny system zapobiegający złożeniu goleni gdy kółka najazdowe nie opierają się o lawe-tę( niewymagający od użytkownika wykonania żadnych czynności tj. Wciskania przycisków zwal-niania blokad) lub Możliwość regulacji długości goleni przednich(bez udziału serwisu),na minimum trzech poziomach  w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie.
8. możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min.  3 poziomach pochylenia);
9. wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach.(hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu)
10. transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy.
11. Transporter ma posiadać możliwość złożenia do minimalnego poziomu wysokości poprzez zwol-nienie dedykowanych blokad, bez konieczności wykonywania dodatkowych, absorbujących czas czynności, np. ustawianie kół do jazdy „na wprost”, uruchamianie blokady kół.
12. Transporter ma mieć możliwość blokady goleni w pozycji złożonej oraz możliwość przenoszenia ze złożonymi goleniami.
13. Automatyczna blokada goleni (niewymagająca od użytkownika wykonania żadnych czynności tj. Wciskania przycisków zwalniania blokad)
14. Funkcja prowadzenia w bok ma być dostępna na minimum dwóch poziomach wysokości.
15. Transporter wyposażony w dodatkowe uchylne uchwyty, ułatwiające pracę w przypadku transportu pacjentów o znacznej wadze.
16. obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg);
17. waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg);
18. transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;
19. Gwarancja min. 24 miesiące
20. Deklaracja zgodności CE -załączyć
21. Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 -załączyć  raport wystawiony przez niezależną  jednostkę notyfikowaną  
3. KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE
Dostawca przystosuje miejsce do zamocowania krzesła kardiologicznego (transportowego) typ MEMBER model 659.


4. NOSZE PODBIERAJĄCE
Dostawca przygotuje miejsce na zamontowanie w pojeździe noszy podbierających Everise WSX E4.
5. RESPIRATOR
Obowiązkiem Dostawcy będzie zamocowanie uchwytu do respiratora transportowego typu Medumat Standard firmy Weinmann, który dostarczy Zamawiający.
6. SSAK PRZENOŚNY
Zamawiajacy dostarczy wieszak z kablem zasilającym do ssaka typu ACCUVAC – Rescue, firmy Weinmann, Dostawca zamontuje go w pojeździe.
7. DEFIBRYLATOR
Zamawiający dostarczy wieszak (uchwyt) do Lifepak 12. Dostawca zamontuje go w pojeździe.
Dostawca dostarczy urządzenie do szybkiego ładowania akumulatorów zasilających Lifepak 12 tzw. MBSS. Urządzenie musi obsługiwać następujące typy akumulatorów: litowo – jonowe.
Dostawca dostarczy 3 szt. akumulatorów litowo- jonowych o pojemności 4,8 Ah, 12 V.
8.  APARAT DO MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ
Nazwa, typ Model Kraj pochodzenia  
Certyfikat - deklaracja CE lub certyfikat wydany przez inne równoważne jednostki oceniającę zgodność
Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja
Częstość kompresji zawarta w zakresie od 80 do 110 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°)
Wyposażanie aparatu:                                                                                                                                        

- torba lub placak
- deska pod plecy
- podkładka stabilizująca pod głowę
- pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia
- akumulator  
- ładowarka do akumulatora  ( dodatkowa lub w urządzeniu )
- elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (  min. 3 szt. )

Moduł Bluetooth
Działanie urządzenia w pełni elektryczne
Siła kompresji min 530 a 600 N
Głębokość kompresji: min. od 5 do 6 cm
9. Torbo-plecak reanimacyjny wykonany z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję.
Wymiary 50 cm x 40 cm x 30 cm +/- 10 %
Wyposażony w pasy szelkowe i pas biodrowy
Wyposażony w min. jedną zewnętrzną kieszeń
Komora główna wyposażona w organizery ułatwiające utrzymanie porządku, lub odpowiednie przegrody umożliwiające posegregowanie sprzętu.
Wyposażony w ampularium na min. 60 ampułek.

Uwaga: niespełnienie jakiegokolwiek z w/w parametrów będzie skutkować odrzuceniem oferty.

II.5) Główny kod CPV:          34114121 – 3 - Karetki
       Dodatkowe kody CPV:  34114122 – 0 – Pojazdy do transportu chorych
     33100000 – 1 – Urządzenia medyczne
    
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia : Wartość bez VAT:                                                     Waluta:

II.7) Czy przewiduje się udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP.
• nie
tak

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: do dnia:  06.11.2019 rok.

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki udziału w postępowaniu
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków
Zamawiający nie uszczegóławia wymagań.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
                     Określenie warunków
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS;
- zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków- US.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
      Określenie warunków
       Zamawiający nie uszczegóławia wymagań.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
• nie
 tak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PZP
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP
• tak
 nie
        
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak”):
• (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP)

III.2.3) Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: TAK (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów selekcji: NIE


III.2.4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał. 4 do SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.  24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści  oświadczenia została zamieszczona w niniejszej SIWZ (Załącznik nr 4).

III.5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
III.5.1) W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

III.5.2) W zakresie kryteriów selekcji: nie dotyczy

III.6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP - nie dotyczy

III.7) Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.3) – III.6)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do złożenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ust. 24 ust. 5 pkt. 1, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
• nie
tak
IV.1.3) Przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
• nie
 tak

IV.1.4.) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
• nie
 tak


Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
• nie
 tak

IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
• nie
 tak
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)
• nie
 tak

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
• nie
 tak
a) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne): nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie dotyczy

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie dotyczy

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: nie dotyczy

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie dotyczy

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert
IV.2.2) Kryteria

Kryterium cena  – 60 %,
Kryterium – Parametr techniczny 1 – pojemność silnika – 30 %
Kryterium – Parametr techniczny 2 – regulacja wysokości transportera wspomagane mechanicznie - 10%.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (przetarg nieograniczony)
nie
• tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie dotyczy

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie dotyczy

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:         nie dotyczy


Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie dotyczy
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy.

IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

• tak
  nie

1. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków zamawiającego zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie.
3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowi integralną część umowy.
4. Umowa nie może być sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych, istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ.
5. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
6. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Zamawiający może naliczyć kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy.
8.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego