SPZZOZ Szydłowiec

Idź do spisu treści

Menu główne

Środki czystości

Przetargi > Ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

... więcej ...

 

Ogłoszenie zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych
                                                                                             w dniu 14.05.2020 r.


Znak sprawy: DIG i TM. 341/2/2020


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej progu określonego
w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

„Dostawa środków czystości i higieny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu”
• Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

tak
• nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacji jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczne i zawodowe integracje osób będących członkami grup społecznych marginalizowanych.

tak
• nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający (jeżeli dotyczy)

tak
• nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy)
tak
• nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy)

tak
• nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)
tak
• nie

I.1) NAZWA i ADRES
Nazwa (firmy):
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
ul. Wschodnia 23, 26 – 500 Szydłowiec

Krajowy numer identyfikacyjny:
67012987000000
tel./fax.: (048) 617 – 14 – 31

Osoba uprawniona do kontaktu z Dostawcą w sprawach dotyczących procedury postępowania jest Cezary Sierawski – Dział Inwestycyjno – Gospodarczy i Transportu Medycznego, ul. Staszica 4, 26 – 500 Szydłowiec,
tel./fax.: (048) 617 – 14 – 31, e-mail: przetargi@zoz.szydlowiec.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zoz.szydlowiec.pl

I.2) Rodzaj Zamawiającego: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

I.3) Wspólne udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
- nie dotyczy

I.4) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL) (jeżeli dotyczy).
www.zoz.szydlowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
www.zoz.szydlowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji ,można uzyskać pod adresem (jeżeli dotyczy): nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Oświadczenia, wnioski, zapytania, odpowiedzi zamawiający i Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną.
adres: przetargi@zoz.szydlowiec.pl

Dopuszczone jest przesyłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Oferty i umowy – przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.

Adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dostępne):
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:      
„Dostawa środków czystości i higieny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:      
tak
• nie
                  
II.2) Rodzaj zamówienia:
 Roboty budowlane
• Dostawa
 Usługi

II.3) Informacje o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
  nie
tak
     
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
maksymalnej liczby części
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i higieny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zgodnie  z załącznikami numer 6 i 6a do SIWZ. Sprzedaż i dowiezienie przedmiotu umowy będą odbywać się według każdorazowego zamówienia określającego w szczególności asortyment towaru i jego ilość. Towar z załącznika 6 należy dostarczyć do Przychodni Specjalistycznej, ul. Wschodnia 23, 26 - 500 Szydłowiec do Magazynu Zamawiającego, zaś asortyment z załącznika nr 6a należy dostarczyć  do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, ul. Kolejowa 78, 26 - 500 Szydłowiec. Dostawy należy wykonać zgodnie z warunkami niniejszej dokumentacji przetargowej i umowy stanowiącej załącznik numer 5 do SIWZ.
2. Podana ilość dostawy to wartość szacunkowa, wskazana w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystanie w okresie realizacji pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ, jednak nie mniej niż 80 % wartości zamówienia.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


GRUPA 1
Załącznik nr 6
FORMULARZ CENOWY
orientacyjne zapotrzebowanie trzyletnie

Lp.
    Nazwa artykułu              Ilość szt./op./ pak./ rolk./pary

1.  Komplet MOP (wiadro z tworzywa sztucznego z mocnym uchwytem, jednokomorowe 10 l  z koszykiem (wyciskaczem), końcówka MOP bawełniana, wkręcana, kij drewniany dł 150 cm   z gwintem. 90 szt.
2.  Kij do szczotki/mopa drewniany z gwintem, dł. 150 cm. 120 szt.
3.  Końcówka MOP bawełniana, wkręcana. 150 szt.
4.  Wiadro z tworzywa sztucznego z mocnym uchwytem, jednokomorowe 10 l z koszykiem (wyciskaczem). 120 szt.
5.  Krem do rąk o właściwościach nawilżających  i odżywczych. Zawierający w składzie glicerynę  i inne składniki odżywczo – nawilżające. Op. 100 ml. 150 szt.
6.  Mydło w kostce o właściwościach nawilżających i neutralnym pH dla skóry, przebadane dermatologiczne – 100 g. 720 szt.
7.  Mydło szare kostka – op. 200 ml. 450 szt.
8.  Mydło w płynie, o konsystencji kremu, łagodne dla skóry rąk, o właściwościach nawil-żających, przebadane dermatologicznie, opakowanie 5 l. 380 szt.
9.  Maszynka do golenia, do jednorazowego użytku, dwuostrzowa. 450 szt.
10.  Papier toaletowy celulozowy biały, dwuwarstwowy, dł. 30 – 32 mb, szer. 9,5 – 10 cm. 1 op. – 8 rolek 1500 op.
11.  Pasta BHP 1 op. – 500 g. 300 szt.
12.  Mleczko do czyszczenia wszystkich powierzchni emaliowanych, ceramicznych i ze stali nierdzewnej. Zawierające system wybielający. Usuwający oporny brud nie rysując czyszczonej powierzchni. O gęstości nie mniejszej niż 1,5 g/cm3 (w temp. 20°).  Op. 750 ml. 360 szt.
13.  Preparat uniwersalny do mycia i pielęgnacji gładkich powierzchni (kafle, podłogi)
Wymagania:
- niepozostawiający smug,
- skuteczne czyszczący,
- o przyjemnym nie drażniącym zapachu,
- mycie ręczne od 50 do 100 ml na 10 l wody,
- wartość pH od 7,5 – 8,
- należy dołączyć kartę charakterystyki preparatu,
- op. 1 l. 360 szt.
14.  Preparat do nabłyszczania powierzchni z linoleum, PCV, lastriko itp. odporny na ściera-nie, zawierający substancje zapachowe. op. 0,5 l. 360 szt.
15.  Płyn do ręcznego mycia naczyń o pH neutralnym dla skóry rąk. Skutecznie usuwający tłuszcz. Gęstość względna nie mniejsza niż 1,045 kg/cm3. Stosowanie: 5 ml na 5l wody. Op. 1L. 1200 op.
16.  Płyn do mycia szyb op. 0,75 l ze spryskiwaczem. Dobrze usuwający silne zabrudzenia, nie pozostawiający zacieków i smug. Z formułą antystatyczną.  pH 3 – 8,5. Skład che-miczny: woda deminarlizowana, alkohol, ocet rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie.  Płyn o przyjemnym nie drażniącym zapachu,
należy dołączyć kartę charakterystyki. Zamawiający wymaga, żeby z karty charaktery-styki wynikało, że artykuł posiada właściwości antystatyczne. 1200 op.
17.  Żel czyszcząco – dezynfekujący do sanitariatów o działaniu bakteriobójczym, grzybo-bójczym i wirusobójczym, skutecznie usuwającym brud. O gęstości względnej nie mniejszej niż 1,07 g/cm3. W składzie: podchloryn sodu (nie mniej niż 4,8/100g), < 5% związków wybielających na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Op. 750 ml. 360 szt.
18.  Żel do udrażniania instalacji sanitarnych. Docierający przez stojącą wodę do zatorów i samoczynnie je usuwa  i likwiduje nieprzyjemny zapach. Rozpuszcza wszelkie osady tłuszczowe, odpadki kuchenne oraz inne substancje organiczne. Zawiera substancje o działaniu antybakteryjnym i grzybobójczym. Op. 500 ml. 300 szt.
19.  Granulat do udrażniania instalacji sanitarnych. Docierający przez stojącą wodę do zatorów  i samoczynnie je usuwa i likwiduje nieprzyjemny zapach. Rozpuszcza wszelkie osady tłuszczowe, odpadki kuchenne oraz inne substancje organiczne. Zawiera substancje o działaniu antybakteryjnym i grzybobójczym. Op. 500 ml. 300 szt.
20.  Ręcznik papierowy typu – ZZ, jednowarstwowe, gofrowany, wodoutwardzalny, rozmiar 23 x 25 cm, kolor: biały, gramatura 38 - 40 g/m2, op. 200 listków. 15 000 pakietów
21.  Ręcznik papierowy w rolce, dwuwarstwowy, chłonny i wytrzymały na rozdzieranie, podzielony na listki, 100% celulozy, gofrowany, kolor: biały, długość ok. 100 m, gramatura 18 – 20 g/m2. 600 rolek
22.  Rękawice gospodarcze przeznaczone do prac domowych, sanitarnych. Wykonane z lateksu i kauczuku naturalnego. Gramatura 55 - 60 g, wewnętrzna powierzchnia ręka-wic pokryta flokiem (pyłem bawełnianym), na części chwytnej chropowata struktura, odporne na rozciąganie, wysoka odporność na detergenty i środki piorące. op. 1 para. Należy dołączyć kartę techniczną rękawic. 720 par
23.  Rękawice winylowe, surowiec: polichlorek winylu, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana, powierzchnia: gładka, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, brak zawartość protein lateksu, jednorazowego użytku. Należy dołączyć kartę techniczna rękawic. 720 par
24.  Szczotka do podłogi, nakręcona na kij, na drewnianych oprawach z otworem gwintowany, nabijane surowcem PET/PPN/szczecina/ mieszanka z włosia naturalnego z dodatkiem PET lub PPN, rozmiar - 40 cm. 30 szt.
25.  Miotły typu "Ulicówka" produkowane na oprawach z drewna bez uchwytu, nabijane surowcem PET/PPN/PCV z długim i włosem. Długość 30 cm. 80 szt.
26.  Szczotka do WC (toaletowa) wykonana z tworzywa sztucznego ze specjalną końcówką do czyszczenia wewnętrznej części krawędzi muszli; z pojemnikiem wykonanym z tworzywa sztucznego. 150 szt.
27.  Zmiotka z szufelką, wykonane z tworzywa sztucznego, szufelka zakończona gumą. Wymiar 295 x 195 x 305. 90 szt.
28.  Ścierka z mikrofibry, uniwersalna. Doskonale zbierająca kurz i brud. Mająca specjalną budowę mikrowłókien. Nie pozostawiająca smug i śladów po wytarciu. Nadaje się do czyszczenia na sucho i na mokro. Wymiar 30 x 40. 1800 szt.
29.  Ścierka do podłogi 100 % bawełna. Wzmocniona, o grubym splocie i dużej gęstości.  Pozostawiająca niewiele włókien, zwiększona trwałość, nasiąkliwość min. 70%.
Wymiar 70 x 70 cm. 1800 szt.
30.  Ścierka do podłogi wiskozowa. Nie pozostawia włókien , dobrze zbiera wodę. Wymiar 50 x 70 cm. 1800 szt.
31.  Tabletki do mycia mechanicznego naczyń z właściwościami nabłyszczającymi 1 op. 100 tabletek. Usuwa najtrudniejsze plamy, zaschnięte jedzenie, zaplamienia, tłuszcz, zabrudzenia po herbacie, odpornych zabrudzeń. Ochrona przed osadzaniem się kamie-nia w zmywarce. 80 op.
32.  Preparat do zmywarek – sól ziarnista. Całkowicie wolna od zanieczyszczeń. Usuwająca kamień i zapobiegający osadzaniu się kamienia, zmiękczająca wodę. Op. 1,5 kg. 60 op.
33.  Worki na odpady 35 l, wzmocnione, grubość foli min. 40 mikronów, wykonane z foli LDPE. Op. 25 szt. Należy dołączyć kartę techniczną worków. 1800 op.
34.  Worki na odpady 60 l, wzmocnione, grubość foli min. 40 mikronów, wykonane z foli LDPE.  Op. 25 szt. Należy dołączyć kartę techniczną worków 1800 op.
35.  Worki na odpady 120 l z taśmą ściągającą, wzmocnione, grubość foli min. 40 mikro-nów, wykonane z foli LDPE. Op. 25 szt. Należy dołączyć kartę techniczną worków. 1800 op.
36.  TTS Wkład do mopa bawełniany do stelaża płaski zapinany speedy 40 cm 50 szt.
37.  Środek piorąco- dezynfekujący bez zawartości fosforanów.
Wymagania:
-pierze, wybiela, dezynfekuje,
-umieszczony w wykazie PZH do
chemiczno- termicznej
dezynfekcji prania przy 65oC,
-atest PZH (dołączyć),
-wpis do rejestru środków biobójczych
-op. 15 kg. 1600 kg

GRUPA 2
Załącznik nr 6a
FORMULARZ CENOWY
orientacyjne zapotrzebowanie trzyletnie

Lp.
      Nazwa artykułu          Ilość/ szt./op./ pak./ rolk./pary

1.  Pieluchomajtki Medium 2 (75 x 110)
posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy,
wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu,
o chłonności co najmniej 2400 g,
oddychające na całej powierzchni produktu. 27 900
2.  Pieluchomajtki LARGE 3 (100 x 150)
posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy,
wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu,
o chłonności co najmniej 2750 g,
oddychające na całej powierzchni produktu. 8 000

II.5) Główny kod CPV: 39830000 – 9 – środki czyszczące,
Dodatkowe kody CPV: 39831250 – 3 – roztwory myjące, 39831240 – 0 – preparaty czyszczące, 33770000 – 8 – artykuły higieniczne z papieru, 39720000 – 5 – sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny, 39831000 – 6  – preparaty piorące

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia :
Wartość bez VAT:
Waluta:
II.7) Czy przewiduje się udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP.
• nie
tak

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: od dnia zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy.


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki udziału w postępowaniu
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie. Wystarczającym będzie  złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- wg wzoru stanowiącego  załącznik nr 3 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
                     Określenie warunków
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS;
- zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków- US.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
      Określenie warunków
       Zamawiający nie uszczegóławia wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
• nie
 tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PZP
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP
• tak
 nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak”):
• (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP)

III.2.3) Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: TAK (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów selekcji: NIE
III.2.4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał. 4 do SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.  24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści  oświadczenia została zamieszczona w niniejszej SIWZ ( Załącznik nr 4).

III.5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
III.5.1) W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

III.5.2) W zakresie kryteriów selekcji: nie dotyczy

III.6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP - nie dotyczy

III.7) Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.3) – III.6)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do złożenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ust. 24 ust. 5 pkt. 1, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
• nie
 tak
IV.1.3) Przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
• nie
 tak
IV.1.4.) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
• nie
tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
• nie
tak
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
• nie
 tak
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)
• nie
 tak
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
• nie
 tak

a) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne): nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie dotyczy

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie dotyczy

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: nie dotyczy

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie dotyczy
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert
IV.2.2) Kryteria

Wartość punktowa kryterium - cena – 60 %.
Wartość punktowa kryterium - czas realizacji dostaw cząstkowych - 20%,

Wartość punktowa kryterium termin płatności – 20%.
Zamówienie na poszczególne grupy zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą ilość punktów w danej grupie.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (przetarg nieograniczony)
nie
• tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie dotyczy

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie dotyczy

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie dotyczy
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy.

IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

• tak
  nie

1. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków zamawiającego zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie.
3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowi integralną część umowy.
4. Umowa nie może być sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych, istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ.
5. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
6. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Zamawiający może naliczyć kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w odniesieniu do:
1) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
2) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3) polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy  (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
4) Waloryzacji wynagrodzenia:
1) Zamawiający informuje, że przewiduje warunki zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapita-łowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.                           o pracowniczych planach kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
e) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
2) Zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2. z wyjątkiem lit b., zmiana może nastąpić od 2021 r. w związku z tym, że jest już znana wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok 2020.
3) W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia,  z uwzględnieniem  wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. (Przy kalkulacji należy przyjąć wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1.01.2020 r. to jest 2600,00 zł brutto).
5) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
6) W przypadku, gdy Dostawca zamierzał będzie dokonać podwyżki cen obowiązany jest zawiadomić o tym Odbiorcę na piśmie i określić kalkulację                nowej stawki.
7) Odbiorca obowiązany jest udzielić odpowiedzi Dostawcy na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania propozycji nowych cen i nowe ceny będą miały zastosowanie tylko w przypadku, gdy Odbiorca wyrazi na nie zgodę.
W przypadku braku zgody lub nieudzielania odpowiedzi przez Odbiorcę umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia terminu 30- dniowego.
8) W przypadku zmiany ceny, Dostawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego z aneksem i uzasadnieniem konieczności podwyżki.   


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data:  25.05.2020 r.                                      Godzina:  10
:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego